نویسنده = محمد باقر رضایی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر پرتودهی اشعه گاما بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه داروییThymus vulgaris L.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1394

عزیزاله خیری؛ فهیمه صالحی؛ علی اسکندری؛ محمد باقر رضایی


2. تاثیر پرتودهی اشعه گاما بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی Thymus vulgaris L

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 10-21

فهیمه صالحی؛ عزیزاله خیری؛ علی اسکندری؛ محمد باقر رضایی


3. تاثیر برخی فاکتورهای محیطی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه Stachys lavandifolia vahl. در استان خراسان رضوی (چناران)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-7

اعظم سروری؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ محمد باقر رضایی؛ محمد زادبر