نویسنده = حسین بتولی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه ترکیب‌های شیمیائی اسانس برگ‌های درخت "لرگ" ((Poir) Spach Pterocarya fraxinifolia) در مراحل مختلف فنولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1395

حسین بتولی؛ مریم اخباری؛ نرگس یاسا؛ مهناز خانوی؛ سعید توکلی


2. بررسی ترکیب‌های شیمیائی اسانس و فعالیت ضدمیکروبی عصاره گیاه دارویی Acinos graveolense (M. B.) Link در منطقه قمصر کاشان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 64-76

حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی؛ ناهیده سادات حقیقی


3. بررسی ترکیب‌های شیمیائی اسانس گیاه "کَک کُش بیابانی" (Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss.) منطقه بَرزُک کاشان

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 65-78

حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی؛ ایمان کریمی؛ اسماء مازوچی


4. مقایسه ترکیب‌های شیمیائی اسانس برگ‌های درخت .(Poir) Spach Pterocarya fraxinifolia در مراحل مختلف فنولوژی در منطقه گیلان

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-94

حسین بتولی؛ مریم اخباری؛ نرگس یاسا؛ مهناز خانوی؛ سعید توکلی


5. مقایسه ترکیبهای شیمیائی اسانس گیاه Mindium laevigatum (Vent.) Rech. f. & Schiman-Czeika در زمانهای مختلف رشد در منطقه کاشان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-9

حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی؛ محمد مهدی موحد پور؛ اسماء مازوچی


6. بررسی ترکیبهای شیمیائی اسانس سرشاخه های هوایی گیاه Physospermum cornubiense (L.) DC. در منطقه قهرود کاشان

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-8

حسین بتولی؛ مریم اخباری؛ سیدمحمد جواد حسینی زاده؛ علی اصغر انگاشته واحد