نویسنده = ابراهیم شریفی عاشورآبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه داروییThymus kotschyanus Boiss. در تراکم‌های مختلف، تحت شرایط دیم پنج استان‌ کشور

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-48

محمد حسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مریم مکی زاده؛ امیر حسین طالب پور؛ خلیل کریم زاده اصل