نویسنده = سید مهدی رضوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر مکمل پلی آمینی و سرما بر برخی پارامترهای فیتوشیمیایی گیاه داروییStevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 55-65

کامران مرادی پینوندی؛ سید مهدی رضوی؛ صابر زهری


2. القاء بافت کالوس و آنالیز مواد موثره اسانس گیاه دارویی . Dracocephalum moldavica L

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 88-94

سید مهدی رضوی؛ علیرضا قاسمیان؛ سونیا موسوی؛ هما عرش نشین