نویسنده = مرتضی توکلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تیمارهای مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی بر شکست خواب بذر گیاه دارویی Ferula gummosa Boiss.

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 80-88

محمدرضا لبافی حسین آبادی؛ علی مهرآفرین؛ حسنعلی نقدی بادی؛ مرتضی توکلی؛ مجید قربانی نهوجی