نویسنده = کرامت اله سعیدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه کمیت و کیفیت اسانس گیاهان دارویی Thymus vulgaris L.، Melissa officinalis L. و Achilleamill efoilum L. کشت ‌شده در شرایط اقلیمی شهرکرد

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-31

کرامت اله سعیدی؛ زهرا لری گوئینی؛ مجتبی کریمی؛ فائزه مختاریان؛ زهرا آزاده