نویسنده = سیدمحمد حسینی نصر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع فیتوشیمیایی عصاره اتانولی پوست درخت Fraxinus excelsior L. در رویشگاه‌های مختلف جنگل‌های‌ هیرکانی در استان مازندران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-21

معصومه سلیمانی رحیم‌آبادی؛ سیدمحمد حسینی نصر؛ حمید جلیلوند؛ سیدمحمد حجتی؛ پوریا بی پروا