کلیدواژه‌ها = آنتی‌اکسیدان
تعداد مقالات: 15
1. ارزیابی و مقایسه محتوای فنل و عملکرد ضداکسیدانی در 80 جمعیت‌ متعلق به گیاه دارویی 'Prangos spp.

دوره 9، شماره 1، بهار 1400

پیمان آذرکیش؛ محمد مقدم؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ فاطمه خاکدان


3. بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی میوه گیاه دارویی Rubus ulmifolius sub sp. sanctus جمع‌آوری شده از منطقه خان‌دره‌سی ارومیه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 89-101

شیرین رحمن زاده ایشکه؛ محمدرضا اصغری؛ حبیب شیرزاد؛ ابوالفضل علیرضالو


6. ارزیابی فیتوشیمیایی سمیت سلولی، آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی اسانس گیاه دارویی Melissa officinalis L. در منطقه مریوان

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 16-29

مرتضی یزدانی؛ فرشته جوکار کاشی؛ زینب طلوعی؛ اکرم رحیمی مقدم


8. بررسی و مقایسه فیتوشیمیایی اسانس و عملکرد آنتی‌اکسیدانی سرشاخه‌های گیاه دارویی Juniperus Sabina L. در رویشگاه‌های مختلف مازندران و گلستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 15-33

امیر قربانزاده؛ عظیم قاسم نژاد؛ مصطفی خوشحال سرمست؛ صمد نژادابراهیمی


12. بررسی تنوع بیوشیمیایی، ترکیبات فنلی و آنتوسیانین موجود در آب میوه گیاه ( .Punica granatum L ) بین 25 ژنوتیپ‌ از رقم ملس (Cult. Malas)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-13

سید عباس میرجلیلی؛ مهدی قبولی؛ الهه پورعزیزی؛ میترا اقاجانی