موضوعات = اکولوژی محیطی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و مقایسه مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی .Echium italicum L در رویشگاه‌های مختلف استان کردستان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 12-26

فرنوش صبوری؛ براتعلی فاخری؛ عبدالرحمن رحیمیان بوگر