بررسی کمیت و کیفیت روغن اسانسی گیاه ترخون (Artemisia draconculus L. ) در روشهای مختلف تقطیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ترخون با نام علمی Artemisia draconculus L. گیاهی چند ساله متعلق به تیره Asteraceae است که از دوران باستان از اندام‌های هوایی آن به عنوان ضد تشنج، اشتها آور، مقوی معده، مدر، ضدنفخ و نیز ضدکرم استفاده شده است. در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد و کیفیت اسانس‌های مورد آزمایش از ایستگاه تحقیقاتی البرز در اطراف کرج جمع آوری و با سه روش تقطیر با آب، آب و بخار و بخار اسانس گیری گردید. میانگین بازده اسانس در سه تکرار و با استفاده از روش روش‌های تقطیر با آب (48/0 درصد)، تقطیر با آب و بخار (51/0 درصد) و با بخار (54/0 درصد) به دست آمد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار Spss نشان داد که به ترتیب در تقطیر با آب و بخار، بیشترین میزان اسانس به دست آمده است. جهت شناسایی و مقایسه ترکیب‌های اسانس از دستگاه‌های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد و نتایج نشان داد که ترکیب‌های عمده اسانس در روش تقطیر با آب شامل متیل کاویکول (3/74 درصد)و  ترانس - بتا – اوسیمن (6/9 درصد) بودند، در روش تقطیر با آب و بخار: متیل کاویکول (77 درصد)، ترانس - بتا – اوسیمن (3/8 درصد) و در روش تقطیر با بخار : متیل کاویکول (1/66 درصد) و ترانس - بتا – اُوسیمن (1/12 درصد) به دست آمدند. لذا منطبق با نتایج به دست آمده، بهترین روش تقطیر با آب و بخار است که میزان بالای ترکیب متیل کاویکول با (77 درصد) قابل ذکر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها