بررسی و مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه بومادران Achillea millefolium subsp. millefolium با دو روش تقطیر با آب و دستگاه مایکروویو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق سرشاخه‌های گلدار گیاه بومادران Achillea millefolium subsp. millefolium از ایستگاه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در استان البرز در اواخر تابستان 1390 جمع آوری گردید و با استفاده از روش تقطیر با آب و دستگاه مایکروویو اسانس گیری گردید. بازده اسانس در روش تقطیر با آب 4/0 درصد و در مایکروویو 2/0 درصد به دست آمد که دلیل بازده کم اسانس شرایط متفاوت زمانی بود. سپس نمونه‌های اسانس با استفاده از دستگاه‌های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد شناسایی قرار گرفت.در روش تقطیر با آب ترکیب‌های عمده اسانس عبارت بودند از: گاما- ترپینن (2/18 درصد)، المول استات (9/12 درصد)،کاریوفیلن استات (2/12 درصد) و بورنیل استات (10 درصد)، در حالی که در روش مایکروویو، ترکیب‌های عمده شامل: 1- ترپینئول (6/17 درصد)، آلفا – بیسابولول اکسیدآ (6/10 درصد)، ترانس –توجون (3/7 درصد) و ترپینن – 4 – اُل – استات (1/7 درصد) بودند که از نظر کمی و کیفی متفاوت گزارش شدند.

کلیدواژه‌ها