بررسی ترکیب های تشکیل دهنده و اثرات ضدمیکروبی اسانس و عصاره الکلی گیاه دارویی Artemisia spicigera C. Koch. از استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق به‌منظور شناسایی مواد مؤثره و بررسی اثرات ضدمیکروبی گیاه Artemisia spicigera، سرشاخه‌های هوایی و گلدار گیاه از منطقه رینه مازندران جمع‌آوری شد وضمن استخراج و بررسی کمی و کیفی اسانس، استخراج عصاره متانولی و تهیه فراکسیون‌های مختلف از آن صورت گرفت. پس از خشک شدن سرشاخه‌های سبز اسانس گیری به روش تقطیر با آب و آنالیز اسانس‌ها توسط دستگاه‌های GC و GC/MS صورت گرفت. در آنالیز اسانس مجموعاً 20 ترکیب شناسایی شد که عمده‌ترین آنها شامل: کامفور (6/39 درصد)، 8،1-سینئول (3/34 درصد)، کامفن (7/5 درصد) و بورنئول (2/5 درصد) بودند. در نهایت اثر ضد میکروبی اسانس و عصاره‌های متانولی، کلروفرمی، بوتانولی و آبی علیه 8 نوع باکتری گرم مثبت و گرم منفی: Bacillus cereus،Bacillus subtilis،Kelebsiella penomonia، Pseudomonas aeruginosa،Escherchia coli،Yersinia entrocolitica، Staphylococcus aureus Micrococcus luteu مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه اثر ضدمیکروبی اسانس نشان داد که به جز باکتری گرم منفی Pseudomonas aeruginosa، سایر باکتری‌ها نسبت به اسانس گیاه با قطر‌هاله‌های عدم رشد بیش از 20 میلی‌متر حساسیت نشان دادند. به‌نحوی‌که میزان این اثر با اثر تتراسایکلین و اریترومایسین برابر یا بیشتر بوده است. نتایج به‌دست آمده از بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره و فراکسیون‌های آن نشان داد که‌هاله‌های عدم رشد ایجاد شده بر علیه باکتری‌های مذکور یکسان نبوده است. بیشترین‌هاله عدم رشد ناشی از عصاره متانولی بر Y. entrocolitica و S. aureus ایجاد شد. فراکسیون بوتانولی نیز اثر بازدارنگی خوبی بر روی باکتری‌های Y. entrocolitica، Escherchia coli و Bacillus subtilis نشان داد. بر اساس نتایج این تحقیق از اسانس و عصاره Artemisia spicigera یا فراکسیون‌های خاصی از آن می‌توان برای درمان برخی از بیماری‌ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها