مقایسه مواد موثره اسانس پوست میوه و کیفیت آبمیوه در کولتیوارهای مختلف نارنگی C. reticulata Blanco. در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، مواد موثره اسانس پوست میوه و کیفیت آبمیوه در کولتیوارهای مختلف نارنگی (C. reticulata Blanco.) مطالعه شد. روغن اسانسی پوست میوه‌ها با فشار مکانیکی و توسط شستشو با هگزان نرمال استخراج شدند و سپس به وسیله دستگاه GC و GC/MS آنالیز گردیدند. مواد جامد محلول و اسیدهای کل و pH و میزان آبمیوه در هر یک از آبمیوه‌های استخراج شده از کولتیوارهای نارنگی، اندازه‌گیری شدند. در اسانس پوست کولتیوارهای بم، محلی و پیج به‌ترتیب 43 و 43 و 47 ترکیب شامل آلدهیدها، الکل‌ها، استرها، کتونها، مونوترپن‌ها، سزکویی ترپن‌ها و غیره شناسایی و تعیین مقدار شدند. لینالول، لیمونن، گاما-ترپینن، سیس بتا-اسیمن، بتا-میرسن، آلفا-پینن از ترکیبات طعم‌دهنده اصلی بودند. در بین سه کولتیوار آزمایش شده، کولتیوار بم باعث سنتز بیشترین میزان الدهید و کولتیوار پیج باعث سنتز بیشترین میزان 1TSS/TA شد. از آنجایی که میزان آلدئیدها و TSS/TA میوه مرکبات، دوتا از مهمترین شاخص‌های کیفیت بالا میوه می‌باشند، کولتیوار در این رابطه تأثیر بسیار زیادی می‌گذارد.
 

کلیدواژه‌ها