استخراج و تعیین مقدار کلروژنیک اسید با استفاده از روش نوین میکرواستخراج فاز جامد در گیاه دارویی سرخارگل Echinacea purpurea (L.) Moench

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق مبتنی بر توسعه و به‌کارگیری یکی از تکنیک‌های نوین استخراجی در نمونه عصاره گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)) جمع‌آوری شده از مزرعه تحقیقاتی شرکت داروسازی گیاه اسانس واقع در ضلع شرقی گرگان جهت تعیین مقدار ترکیبات فنولی آن صورت گرفته است. یک جاذب کامپوزیتی براساس میکرو استخراج فاز جامد و با استفاده از تکنیک سل-ژل تهیه شد. این کامپوزیت به صورت کاملاً یکنواخت به درون فیبر توخالی پلی پروپیلنی تزریق شد. سرانجام این وسیله برای استخراج انتخابی کلروژنیک اسید به‌عنوان ترکیب فنولی در عصاره گیاه سرخارگل به‌کار گرفته شد. سپس توسط روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) مقادیر ترکیبات نام برده در عصاره مورد نظر اندازه‌گیری شدند. عوامل اصلی و مؤثر بر سنتز این کامپوزیت و نیز عوامل مؤثر بر فرآیند میکرواستخراج مورد بررسی و بهینه‌سازی قرار گرفتند. حد تشخیص با این تکنیک به 08/0 نانوگرم بر میلی‌لیتر رسید. محدود خطی و انحراف استاندارد نسبی به‌ترتیب 2/0-1000 نانو گرم بر میلی لیتر و 38/0 (3n=) درصد بودند. متوسط بازیافت نسبی پس از وارد کردن آنالیت به نمونه در چهار سطح غلظتی بین 8/84 الی 2/97 درصد بود. این روش به عنوان یک روش جدید برای اندازه گیری مقادیر انواع ترکیبات فنولی از جمله کلروژنیک اسید در گیاه مذکور و همچنین در سایر گیاهان پیشنهاد گردید.
 

کلیدواژه‌ها