بررسی اثر فاکتورهای محیطی روی مواد موثره گرز خشخاش سیاه در مراتع کوهستانی رینه استان مازندران (Papaver bracteatum Lindl.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی مواد موثره کپسول گیاه Lindl. Papaver bracteatum تیره خشخاش (Papaveraceae) و تعیین اثر شیب، ارتفاع و خاک بر کمیت و کیفیت آن مواد در کوهستان رینه مازندران انجام گرفت. بدین‌منظور گرزهای 50 پایه از این گیاه در دو مرحله قبل از تکامل و بعد از تکامل گرز از دو شیب 10-4 درصد و بیشتر از 40 درصد ارتفاعات 2500-2400 و 3000-2900 متر از سطح دریا  به همراه نمونه خاک جمع‌آوری و برداشت گردید. آنالیز مواد مؤثره به روش کروماتوگرافی لایه نازک، بافت خاک به روش هیدرومتری، اسیدیته با pH متر و هدایت‌الکتریکی با EC سنج اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که مقادیر شاخصه‌های اصلی خاک در دو ارتفاع مختلف و دو شیب متفاوت اختلاف معنی‌دار ندارند (05/0P<). آلکالوییدهای شاخص در گرز، مانند تبایین که ضد اعتیا د است و پاپاورین به‌ترتیب 95/0 و 01/1 درصد می‌باشند. بیشترین میزان مواد مؤثره در مرحله قبل از تکامل گرز، در شیب زیاد (بیش از 40 درصد) ارتفاعات پایینی (2500-2400 متر) تولید شده است.
 

کلیدواژه‌ها