بررسی واکنشهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان دارویی گاوزبان تحت شرایط مصرف کودهای بیولوژیک و شیمیایی (Borago officinalis L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر مصرف کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه گاوزبان، آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی شرکت کشت و صنعت جوین اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در 3 تکرار انجام شد. مقادیر مختلف کود بیولوژیک در ترکیب با کود شیمیایی در پنج سطح 100 درصد شیمیایی، 75 درصد شیمیایی+25 درصد بیولوژیک، 50 درصد شیمیایی+50 درصد بیولوژیک، 25 درصد شیمیایی+75 درصد بیولوژیک و 100 درصد بیولوژیک بود. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای کودی بر وزن تر گل، تعداد شاخه جانبی و خاکستر کل معنی‌دار گردید. با این وجود درصد تانن و موسیلاژ تحت تأثیر سطوح مختلف کودی قرار نگرفت. افزایش میزان مصرف کود شیمیایی در تیمارهای کودی، باعث افزایش وزن تر گل و تعداد شاخه جانبی در گیاه گاوزبان گردید. به‌طوری‌که بیشترین و کم‌ترین وزن تر گل و تعداد شاخه جانبی به ترتیب در تیمار کودی 100 درصد شیمیایی و تیمار کودی 100 درصد بیولوژیک مشاهده گردید. روند تغییرات خصوصیات کیفی به نوع کود متفاوت بود. بیشترین میزان خاکستر کل، در تیمار کودی 75 درصد بیولوژیک + 25 درصد شیمیایی، میزان تانن در تیمار 100 درصد شیمیایی و بالاترین میزان موسیلاژ در تیمار کودی 25 درصد درصد شیمیایی + 75 درصد بیولوژیک مشاهده شد.
 

کلیدواژه‌ها