بررسی میزان ویتامین ث در کولتیوارهای مختلف نارنگی (Citrus Blanco.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیقات مختلف نشان داده است که ویتامین ث به‌عنوان یک آنتى‌اکسیدان مى‌تواند بدن را در برابر آسیب‌هاى ناشى از مولکول‌هاى مضرى به نام رادیکال‌هاى آزاد حفظ کند. رادیکال‌هاى آزاد مى توانند موجب بروز امراضى چون سرطان، بیمارى‌هاى قلبى، لخته‏های خونی و درد مفاصل شوند. به نظر می‌رسد که کولتیوارهای مختلف نارنگی بر روی میزان ویتامین ث  آبمیوه تأثیر داشته باشند. هدف کار حاضر، مطالعه میزان ویتامین ث در 20 کولتیوار نارنگی می‌باشد. میزان ویتامین ث، با روش تیتراسیون با ید در یدور پتاسیم اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یکسویه (ANOVA) و تست چند دامنه‌ای دانکن انجام پذیرفت. میزان ویتامین ث از 06/20 درصد تا 33/53 درصد متغییر بود. باید خاطرنشان کرد که نارنگی کلمانتین در مقایسه با سایر کولتیوارها، بیشترین میزان ویتامین ث را تولید کرد. از آنجایی که میزان ویتامین ث در مرکبات یکی از مهمترین شاخص‌های کیفیت بالای آبمیوه می‌باشد، کولتیوار در این رابطه تاثیر بسزایی می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها