بررسی تغییرات مهمترین مواد موثره ثانوی و فعالیت آنتیاکسیدانی اندامهای مختلف گیاه دارویی سنجد (L Elaeagnus angustifolia ) در رویشگاههای مختلف استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سنجد با نام علمیL.  Elaeagnus angustifolia از گونه‌های بسیار مهم غذایی و دارویی است که تاریخ شناسایی و استفاده آن به زمان‌های گذشته مربوط می‌شود. رویشگاه‌های مختلف با شرایط آب و هوایی متنوع اثرات متفاوتی بر کیفیت و کمیت مواد موثره گیاهان دارند. مناطق خشک و نیمه خشک کشور خصوصاً استان خراسان با رویشگاه‌های مختلف عرصه‌ای بالقوه برای رشد و نمو این گونه دارویی ایجاد کرده است. جهت انجام این پژوهش، در فصل رویشی و زایشی اندام‌های گیاه سنجد (برگ، میوه وگل) از چهار رویشگاه مختلف منطقه درگز (چهلمیر، قرخ قیز، آرتیان و سنگ سوراخ) واقع در استان خراسان رضوی جمع‌آوری شدند. سنجش فلاونوئید، پلی‌فنل، آنتوسیانین به روش اسپکتروفتومتری و فعالیت آنتی‌اکسیدانی به سه روش RP و TAC،  DPPHصورت گرفت. میزان مواد موثره در اندام‌های مختلف گیاه سنجد ثابت نبود به‌طوری‌ که نتایج نشان داد که بیشترین میزان فلاونوئید و فنل درمنطقه قرخ قیز به‌دلیل افزایش تنش شوری (6/4Ec=) مشاهده شد. بیشترین میزان آنتوسیانین‌ها و فعالیت آنتی‌اکسیدانی نیز در  این منطقه به‌دلیل وجود این تنش شوری افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها