بررسی تغییرات فنل و آنتوسیانین کل در اندامها و مراحل مختلف رشد میوه در دو گیاه دارویی آلو ( Prunus spinosa L. ) و ازگیل ( Mespilus germanica L. ) در رویشگاههای طبیعی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دو گیاه آلو (Prunusspinosa L.) و ازگیل (Mespilusgermanica L.) از درختچه‌های خاردار متعلق به تیره گل‌سرخیان می‌باشند که به‌صورت خودرو در اغلب جنگل‌های استان گلستان می‌رویند و در طب سنتی منطقه از هر دو گیاه به‌عنوان ضد التهاب، ضد عفونی‌کننده و مقوی قلب استفاده می‌شود. در این تحقیق اندام‌های دو گیاه از رویشگاه‌های مختلف استان (گرمابدشت- 700 متر و روستای زیارت -1215 متر) به‌صورت تصادفی جمع آوری شد و به‌ترتیب اثر میزان ارتفاع روی میزان فنل کل (در برگ و میوه نارس آلو) و آنتوسیانین کل (در برگ‌های ازگیل و گل‌های آلو)؛ همچنین تغییرات مقدار فنل کل در میوه آلو در 4 مرحله از بلوغ (نارس، بالغ، رسیده و بعد از بلوغ) بررسی شد. مقدار فنل کل با روش فولن-سیکالتو و مقدار آنتوسیانین کل با روش اختلاف pH با دستگاه اسپکتروفوتومتر در 3 تکرار سنجش و مقایسه شد. نتایج نشان داد که مقدار فنل کل در برگ‌‍های آلو از میوه‌های آن بیشتر بود. مقدار فنل کل در میوه‌های آلو به‌طور پیوسته در طی بلوغ کاهش می‌یافت. مقایسه میانگین داده‌ها تحت ANOVA در سطح 5 درصد نشان داد که عامل ارتفاع در همه موارد (به غیر از مقدار فنل کل در میوه‌های نارس آلو) اثر معنی‌داری داشته است.

کلیدواژه‌ها