بررسی عملکرد آنتیاکسیدانی و میزان فنل عصارههای مختلف صمغ گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L. ) در خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنلی عصاره‌های آبی و هیدروالکلی گیاه آنغوزه (.Ferula assa-foetida L)، صمغ گیاه از رویشگاه طبیعی آن واقع در شهرستان بیرجند (1470 متر) جمع‌آوری شد. عصاره‌ها با روش خیساندن، اندازه‌گیری میزان فنل کل با استفاده از معرف فولین سیکالتو برحسب میلی‌گرم بر گرم اسیدگالیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی نیز به روش اسپکتوفوتومتری براساس میزان مهار رادیکال‌های آزاد DPPH سنجیده شد. نتایج نشان داد عصاره هیدروالکلی گیاه به‌دلیل کثرت مواد موثره فنلی (228 mgEGA) و میزان IC50 عصاره با مقدار 415/0 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر از خاصیت آنتی‌اکسیدانی بیشتری نسبت به عصاره آبی در مهار رادیکال‌های آزاد برخوردار است.

کلیدواژه‌ها