شناسایی و تعیین ساختمان ترکیب ضد سرطانی سورولین درگیاه دارویی Psoralea corylifolia

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 استادیار گروه مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه پیام نور واحد اراک، اراک، ایران

4 مربی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

سورولین یکی از متابولیت‌های ثانویه با اثر ضد سرطانی می‌باشد که در گیاه Psoralea corylifolia وجود دارد. در تحقیق حاضر میزان سورولین، دایدزین و جنیستین در اندام‌های مختلف این گیاه در شرایط مزرعه وکشت درون شیشه‌ای بوسیله دستگاه HPLC مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان سورولین در اندام‌های تولید شده در شرایط مزرعه‌ای بیشتر از شرایط کشت درون شیشه‌ای می‌باشد. بیشترین میزان سورولین (μg/g fresh wt.3058) در بذرهای قهوه‌ای این گیاه وجود داشت. آنالیز کمی سورولین در کالوس‌های گرفته شده از قسمت‌های مختلف نشان داد که بیشترین میزان سورولین (μg/g fresh wt.8/2601) در کالوس‌های گرفته شده از لپه می‌باشد. تعیین ساختمان شیمیایی سورولین برای اولین بار از کالوس بوجود آمده از لپه به وسیله تکنیک‌های طیف سنج مادون قرمز بسط فوریه (FT-IR)، کروماتوگرافی لایه نازک، کروماتوگرافی ستونی و NMRH- صورت گرفت. به‌طوری‌که میزان Rfمتعلق به سورولین در کروماتوگرافی لایه نازک 40/0 بدست آمد. همچنین میزان دایدزین و جنیستین در اندام‌های مختلف بررسی شده تنها در بذر‌ها به مقدار بسیار اندک به‌ترتیب 94/0 و 20/0 میکروگرم بر گرم وزن‌تر بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Ali, J., Akhtar, S., Baboota, N.Y.S., and Ahmad, S. 2008. Thin-Layer Chromatographic analysis of psoralen in babchi (Psoralea corylifolia) oil. Acta Chromatograph. 20: 277–282.
  2. Ding. J., Zhang, Q., and Zhang, L. 2004. Determination of psoralen and isopsoralen in Psoralea corylifolia L. from different habitats. J. Chin. Med. Mat. 27: 817-8.
  3. Dong, T.N., Bae, K., Kim, Y.H., Hwang, G.S., Heo, O.S., Kim, S.E., and Kang, J.S. 2003. Quantitative determination of psoralen and angelicin from some medicinal herbs by high performance liquid chromatography. Arch. Pharmacol. Res. 26: 516-520.
  4. Furniss, B., Hannaford, A., Smith, P.W.G., and Tatchell, A.R. 1991. Textbook of Practical Organic Chemistry. Longman, London, pp: 100-600.
  5. Gamborg, O.L., Miller, R.A. and Ojima, K. 1986. Plant cell cultures. Nutrient requirements of suspension cultures of soybean root cells, Exp. Cell Res. 50: 151-158.
  6. Girard, C., Muyard, F., Columbian, M., Tillequin, F., Waterman, P.L.G., and Bevalot, F. 2004. Coumarin from Phelabium brachycalyx. Biochem. System. Ecol. 33: 1193-1201.
  7. Guo, J., Wu, H., Weng X., Yan, J., and Bi, K. 2003. Studies on extraction and isolation of active constituents from Psoralea corylifolia L. and the antitumor effect of the constituents in vitro. J. Chin. Med.Mate. 26:185-187.
  8. Innocenti, G., Cappelletti, E.M., and Caporale, G. 1984. Morphological and chemical characteristics of some Australian Psoralea species. Int. J. Crude Drug Res. 22: 97-109.
  9. Joshi, S.G. 2000. Medicinal Plants. Oxford & IBH Pub. Co. Pvt. Ltd., New Delhi.
  10. Li, H.L., Zhang, W.D., Han, T., Zhang, C., Liu, R.H., and Chen, H.S. 2007. Tetrahydro-protoberberine alkaloids from Corydalis saxicola, Chem. Nat. Comp. 43: 173-175.         
  11. Liu, R., Li, A., Sun, A. and Kong, L. 2004.Preparative isolation and purification of psoralen and isopsoralen from Psoralea corylifolia by high-speed counter-current chromatography. J. Chromatog. A1057: 225-228.
  12. Murali, B., Amit, A., Anand, M.S., and Venkataraman B.J. 2002. An HPLC method for simultaneous estimation of psoralen bakuchicinand bakuchiol in Psoralea corylifolia. J. Nat. Remedies, 2: 76-79.
  13. Oliveira, A.M. A.G., Raposo. M., Manuela, M., Oliveira, C.A.M.F., Machado, A.E.H., Puapairoj, P., Pedro, M., Nascimento, M.S.J., Portela, A.C., and Pinto, M. 2006. Psoralen analogues: synthesis, inhibitory activity of growth of human tumor cell lines and computational studies. Eur. J. Med. Chem. 41:367-372. 
  14. Pandey, V. and Agrawal, V. 2009. Bioprospecting of Spilanthes species- Micro propagation and bioassay guided isolation of larvicidal compounds against malaria and filarial vectors. Ph.D. Thesis. Department of Botany, University of Delhi.
  15. Paturde, J.T., Wankhade, S.G., Khode, P.P., Deo, D.D. and Ghotol, P.U. 2000. Evaluation of improved babchi (Psoralea corylifolia) genotypes with high psoralen content. Agri. Sci. Digest. 20:104-105.
  16. Qiao, C.F., Han, Q.B., Kong, J.Z., Mo, S.F., Kong, L.D., Kung, H.F., and Xu, H. 2007. Chemical fingerprint and quantitative analysis of Fructus psoraleaeby high-performance liquid chromatography. J. Sep. Sci. 30: 813-818.
  17. Rajput, S.J. Zade, V. and Rai, P. 2008.Studies on extraction, isolation and estimation of psoralen from the fruits of Psoralea corylifolia. Phcog. Mag. 4:52-56.
  18. Ruan, B., Kong, L.Y., Takaya, Y. and Niwa, M., 2007.Studies on the chemical constituents of Psoralea corylifolia L. J. Asian Nat. Prod. Res. 9: 41- 44.
  19. Singh, S. 2003. Effect of some heavy metals on in vitro morphogenesis and psoralen content in Psoralea corylifolia Linn. an endangered medicinal legume. M.Phil. Dissertation, Department of Botany, University of Delhi, India.
  20. Willis, J.C. 1966. A Dictionary of the Flowering Plants and Ferns. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
  21. Xu, D. and Redman- Furey, N. 2007. Statistical cluster analysis of pharmaceutical solvent. Int. J. Pharmaceutics 339: 175-188.