بررسی ترکیبات مؤثره و عملکرد آنتیاکسیدانی گیاه Alyssum maritimum و Achillea wilhelmsii در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 کارشناس ارشد گروه شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در این مطالعه‌ اندام‌های هوایی گیاه گل عسلی (Alyssum maritimum) و بومادران ایرانی (Achillea wilhelmsii) به‌ترتیب از گلخانه دانشگاه سیستان و بلوچستان و منطقه‌ تفتان جمع‌آوری و به روش تقطیر با آب (دستگاه کلونجر) اسانس‌گیری گردید. شناسایی ترکیبات با استفاده از دستگاه GC/MS و خواص آنتی‌اکسیدانی اسانس اندام‌ها به روش تخریب رادیکال‌های آزاد (DPPH) سنجیده شد. در اسانس گل عسلی تعداد 32 ترکیب که به‌ترتیب ترکیب‌های:  3-بوتنیل ایزو تیوسیانات (205/85 درصد)، نفتو (-c2و1) فوران-3 (H1)-1 (059/3 درصد)، 2-تیازول کربوکسیلیک اسید 4-متیل اتیل استر (872/2 درصد) و سیکلوهگزاسیلوکسان دودکامتیل (331/1 درصد) عمده اسانس را به خود اختصاص دادند و در اسانس گیاه بومادران، با 58 ترکیب که به‌ ترتیب ترکیب‌های: گراندیزول (098/13 درصد)، نکرودول (576/10 درصد)، 1و8-سینئول (470/8 درصد)، توجن (249/8 درصد)، متیل-1-وینیل-2-ایزوپروپیل سیکلو بوتان-1 (008/8 درصد)، سابینن (7/5 درصد)، لینالول (595/4 درصد) و آلفا- ترپینئول (342/4 درصد) ترکیبات اسانس عمده بودند. نتایج نشان داد که عصاره‌ اتانولی هر دو گیاه نسبت به عصاره‌ کلروفرمی از قدرت بیشتری در مهار رادیکال‌های آزاد برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Afsharypour, S., Asgary, S., and Lockwood, GB. 1996. Constituents of the essential oil of Achillea wilhelmsii from Iran. Planta Medica Journal, 62: 77-78.
  2. Azadbakht, M., Morteza-semnani, K., and Khansari, N. 2003. The essential oils compositions of Achillea wilhelmssi C. Koch. Leaves and flowers. Journal of Medicinal Plants, 2: 55-59.
  3. Baser, K.H.C. 1993. Essential oils of Anatolianlabiatae. Acta Hort, 333:217-239.
  4. Brunke, E.J., Hammerschmidt, F.J., and Aboutabl, E.A. 1986. Progress in Essential Oil Research. New York: Walter de Gruyter. pp 85-92.
  5. Costi, P. 2006. Antibacterial Agent Discovery Using Thymidylate Synthase Biolabrary Screening. Journal of Medicinal Chemistry, 49(20): 5958- 5968.
  6. Faby, J., Zalcmann, A., and Talalay, P. 2001. The chemical diversity and distribution of glucosinolates and isothiocyanates among plants. Phytochemistry, 56: 5-51.
  7. Fiorentino, A., Ricci, A., Abrosca, B., Golino, A., Izzo, A., Pascaralla, M., Piccolella, S., and Esposito, A. 2009. Kaempferol Glycosides from Lobularia maritime and their Potential Role in Plant Interactions. Chemistry & Biodiversity, 6: 1-14.
  8. Ghahraman, A. 1993. Iranian Chromophits. First ed, University Publication Centre, Tehran, pp:104-179.
  9. Ghanavati, F., and Moradi, F. 2003. Plnts of Sistan and Baluchestan. Publication of Agriculture Jihad of Sistan and Baluchestan, pp: 193-205.

  10. Goffman, F., Thies, W., and Velasco, L. 1999. Chemotaxonomic value of tocopherols in Brassicaceae. Phytochemistry, 50:682-687.

  11. Ho, J.C. 2010. Chemical composition and bioactivity of essential oil of seed and leaf from Alpinia speciosa grown in Taiwan. Journal of the Chinese Chemistry Society, 57: 758-757.

   

  12. Hooshyari, P., Sharafzadeh, S., and Zakerin, A. 2012. Aroma profile of Achillea wilhelmssi from two regions in Iran. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2: 440-443.

  1. 13.   Khani, A., and Asgari, J. 2012.  Insecticide activity of essential oils of Men­tha Iongifolia, Pulicaria gnaphalodes and Achillea wilhelmsii against two stored product pests, the flour beetle, tribolium castaneum, and the Cowpea weevil, Callosobruchus maculates. Journal of Insect Science, 12:1-10.

  14. Kjaer, N., and Gmelin, R. 1956. Iso Thiocyanates XIX. L-5-Methyl sulphinyl pentyl iso thiocyanate, the Aglucone of a new naturally Occurring Glucoside (Glucoalyssin). Acta Chemical Sandinavica, 10: 1100-1110.

  15. Mobin, S. 1985. Flora of vascular plants. University Publication Centre, Tehran, pp: 287-290.

  16. Mozaffarian, V. 2003. A Dictionary of Iranin Plant Names. Publication of Contemporary Culture, Tehran.

  17. Lahluo, M. 2004. Methods to study the phytochemistry and bioactivity of essential oils. Phytotherapy Research, 18: 435-448. 

  18. Javidnia, K., Miri, R., and Sadeghpour, H. 2004. Composition  of Volatile Oil  of Achillea Wilhelmsii C. Koch, Medicinal and Natural Products Chemistry Research Center, Shiraz, Iran, 12:63-66.

  19. Vaughn, S., and Berhow, M. 2005. Glucosinolate hydrolysis products from various plant sources: pH effects, isolation, and purification. Industrial Crops and Products, 21: 193-202.

  20. Zargari, A. 1992. Medicinal Plants. University Publication Centre, Tehran.