بررسی مورفو فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی از - اکوتیپهای گیاه Allium sativum L. در مناطق شمال و شمال غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

در این تحقیق 50 توده از گیاه سیر از استان‌های مهم سیرکاری ایران شامل زنجان، همدان، گیلان، مازندران و مشهد جمع آوری و پس از مقایسات اولیه خصوصیات ظاهری پیاز (قطر، رنگ و تعداد سیرچه‌ها در هر پیاز) تعداد 20 توده متفاوت، غربال و در  شرایط گلدانی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار کشت گردید. در انتهای فصل رشد صفات مورفولوژیکی شامل ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، وزن تازه پیاز، قطر پیاز، تعداد سیرچه در هر پیاز و وزن خشک مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. تاریخ گلدهی، تشکیل گل، نوع گل، تعداد سیرچه‌های هوایی، وزن تازه و وزن خشک آنها به همراه ساختمان گل نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان تندی در توده‌های مورد مطالعه با استفاده از سنجش محتوی پیرویک اسید (PA) به روش اسپکتروفتومتری، مورد مقایسه و سنجش قرار گرفت. آنالیز واریانس نشان داد که اثر ژنوتیپ در تمامی صفات مورد مطالعه از نظر آماری بطور معنی‌داری متفاوت بودند. عملکرد (وزن تر پیاز) همبستگی مثبتی با ارتفاع گیاه، قطر پیاز و ارتفاع پیاز سیر نشان داد. بین میزان تندی و وزن خشک کل، همبستگی مثبت و بالایی مشاهده گردید. تجزیه خوشه‌ای، ارقام مورد مطالعه را در 3 گروه مختلف قرار داد که تطابق بسیار بالایی با مناطق جغرافیایی مورد کاشت نشان داد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Ammarellou, A., Kazemitabar, K., and Najafei Zarreini, H. 2014. Effects of genetic and environmental conditions on bulbing quality of 38 Iranian garlic (Allium sativum L.) cultivars. 3th National Congress on Medicinal Plants. Mashhad, Iran. P: 331.
  2. Dhar, S. 2002. Genetic variability and character association in garlic. Prog. Hort. 34: 88-91.
  3. Dubey, B.K., Singh, R.K. and Bhonde, S.R. 2010. Vari- ability and selection parameters for yield and yield contributing traits in garlic (Allium sativum L.). Indian J. Agric. Sci. 80: 737-741.
  4. Etoh, T., and Simon, P.W. 2002. Diversity, Fertility and Seed Production of Garlic. In: Allium Crop Sciences: Recent Advances, Rabinowitch, H.D., & Currah, L., Eds., pp. 101-117.
  5. Fakhrfeshani, M., and Shahriarei, F. 2013. Evaluation of genetic diversity and geographic dispersion of some Iranian garlics using of ISSR and M13 markers. Journal of Agroecology, 5(1):75-84.
  6. Faostat, 2012. data. http://apps.fao.org/default.htm
  7. Godhani P.V., and Singh, S.P. 2000. Genetic variabil- ity, correlation and path coefficient studies in garlic (Allium sativum L.). National Horticultural Research and Development Foundation, Nashik. p:95-98.
  8. Kamenetsky, R. 2007. Garlic: Botany and Horticulture. In: J. Janick, (Ed.) Horticultural Reviews, John Wiley & Sons. Inc. 33:123–172.
  9. Lawson, L.D. 1996. The Composition and Chemistry of Garlic Cloves and Processed Garlic. Koch, H.P., & Lawson, L.D., Eds., pp: 37-107.

  10. Lee, S., Kim, J.N., Choung, D.H., and Lee, H.K. 2011. Facile Synthesis of trans-S-1-Propenyl-L-Cysteine Sulfoxide (Isoalliin) in Onions (Allium cepa). Bull. Korean Chem. Soc. 32.1.319-320.

  11. Lin, M., Watson, J.F., and Baggett, J.R. 1995. Inheritance of soluble solids and pyruvic acid content of bulb onions. J. Am. Soc. Hort. Sci. 120:119–122.

  12. McCollum, G.D. 1987. Onion and allies. In N.W. Simmonds (Eds.), Evolution of Crop Plants, pp. 186-190.

  13. Mukherjee, A., Sikder, B., Ghosh. B., Banerjee, A., Ghosh, E., Bhattacharya, M., and Roy, S.C. 2013. RAPD and ISSR analysis of some economically important species, varieties, and cultivars of the genus Allium (Alliaceae). Turkish Journal of Botany, 37: 605-618.

  14. Naruka, I.S., and Dhaka, R.S. 2004. Correlation stud-ies in garlic (Allium sativum L.). Prog. Hort. 36: 128-131.

  15. Olech, Z., and Zaborska, W. 2012. A Spectrophotometric Assay for Total Garlic Thiosulfinates Content. Kinetic Aspects of Reaction with Chromogenic Thiols. (Research Report, 62: 23–29).

  16. Platenius, H., and Knott, J.E. 1941. Factors affecting onion pungency. J. Agri. Res. 62:371–380.

  17. Tesga, K., Tiwari, A., and Woldetsadik, K. 2010. Ge-netic variability, correlation and path coefficient among bulb yield and yield traits in Ethiopian garlic germplasm. Indian J. Hort. 67: 489-499.

  18. Xiao, H., and Parkin, K.L. 2002. Antioxidant functions of selected Allium thiosulfinates and S-alk (en) yl-L-cysteine sulfoxides. J. Agric. Food Chem. 50:2488-2493.

  19. Yaghoobi E., and Malekzadeh-Shafaroudi, S. 2013. Genetic variation of Iranian ecotypes of Garlic (Allium sp.) using karyotype analysis. Modern Genetics, 4: 411-422.