اتنوبوتانی گیاهان دارویی شمال شرق استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار -دانشکده علوم پایه -دانشگاه لرستان -خرم آباد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد -دانشکده علوم پایه -دانشگاه لرستان

3 دانشیار -گروه زیست شناسی -دانشکده علوم پایه -دانشگاه لرستان

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی و پژوهش در مورد اتنوبوتانی گیاهان دارویی مردمان بومی مناطق شمال شرقی استان خوزستان می‌باشد. با استفاده از پرسشنامه‌، اطلاعات افراد بومی در زمینه استفاده از گیاهان دارویی جمع‌آوری گردید و در فرم‌های مخصوص تدوین شد. تعداد 174گونه گیاه دارویی متعلق به 65 تیره گیاهی، از مناطق مختلف شمال شرق استان (ایذه، باغملک، دهدز، لالی، اندیکا و مسجدسلیمان) جمع‌آوری و شناسایی گردید و نتایج نشان داد که به‌ترتیب: تیره‌هایAsteraceae  (22 گونه)، Lamiaceae (20 گونه)، Apiaceae (19 گونه) و Fabaceae (16 گونه) گیاهی از بیشترین کاربرد داروسازی برخوردار بودند و  بیشترین موارد مصرف به‌ترتیب در زمینه رفع مشکلات گوارشی، تنفسی، سیستم ادراری وکاهش قند وچربی خون مشاهده شد. لذا با توجه به استفاده گسترده از گیاهان دارویی، توسعه طرح‌های اشتغال‌زایی بر مبنای کشت و توسعه‌ گیاهان دارویی سازگار با شرایط اکولوژیکی منطقه، می‌تواند حداکثر بهره‌وری را داشته و راهکاری مناسب برای حفظ خزانه ژنتیکی گیاهی باشد.

کلیدواژه‌ها


 
1. Ahmadi, S., Babakhalv, P., and Karimifar, M.A. 2009. Medicinal Plants of Lorestan Province. Yafteh. 11(85):45-56. (In Persion).
2.Akbariniya, A. 2001. Collection and Idetification of Medicinal plants of Qazvin Province. The Journal of Qazvin Univ. of Med. Sc. 18(2): 31-35. (In Persian).
3.Davis, P.H. (1966-1984). Flora of Turkey. Edinburgh University Press, Edinburgh, Vol. 5,10.
4.Dolatkhahi, M., and Nabipour, I. 2013. Systematically study of medicinal plants in Bushehr province, Southern Iran. Journal of herbal drugs. 3(4): 209-222. (In Persian)
5.Dolatkhahi, M., Ghorbani, M., Mehrafarin, A., Amininejad, G. 2014. Ethnobotanical Study of Medicinal Plants in Kazeroon: identification, distribution and traditional uses. Journal of medicinal plants. 11(2): 163-178. (In Persian).
6. Farzana, A.N., Ismat, A.S., and Shamim, S. 2014. Antifungal Activity of Selected Medicinal Plant Extract on Fusarium oxysporum Schlechtthe Causal Agent of Fusarium Wilt Disease in Tomato. American Journal of Plant Sciences. 5: 2665-2671.
7.Ghahreman,  A. 1980-1999. Flora of Iran in natural colors. Tehran, Iran. 1240p.
8.Ghandi, A.R., Zolfaghari, B., and Shmashyan, Sh. 2011. Necessity, Importance and Application of Traditional knowledge in Different Ethnicities. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine. 2(2): 176 -161. (In Persian).
9.Ghasemi Pirbalouti, A. 2009. Medicinal plants used in Chaharmahal and Bakhtyari districts, Iran. Herba Polonica. 55: 69-75.
10.Ghasemi Pirbalouti, A., Momeni, M., and Bahmani, M. 2013. Ethnobotanical  study  of  medicinal  plants used  by  Kurd  tribe  in  dehloran and abdanan districts, Ilam province, Iran. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines. 10:368-385.
11.Ghelichnia, H. 2005. Traditional and public beliefs about medicinal plants province. National conference on stable development of medicinal plants, Mashhad, Pp.:565-566. (In Persion).
12.Ghorbani, A. 2005. Medicinal plants of Torkman Sahra. Research Centre of Ethnobotany and medicinal synonymes. Tehran. (In Persian).
13.Hayat, M.Q., Khan, M. A., Ahmad, M., Shaheen, N., Yasmin, Gh. and Akhter, S. 2008. Ethnotaxonomical approach in the identification of useful medicinal flora of Tehsil Pindigheb (District attock) Pakistan.Ethnobotany Res. Appli, 6: 35-62.
14. Ibrar, M., Hussain, F. and Sultan, A. 2007. Ethnobotanical studies on plant resources of ranyal hills, district Shangla, Pakistan. Pak. J. Bot., 39(2): 329-337.
15.Hooshidari, F. 2009. Medicinal plants of Kordestan Province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 25(1): 90-103 (In Persian).
16.Iranmanesh, M., Najafi, Sh., and Yusuf, M. 2010. Studies on Ethnobotany of important medicinal plants in Sistan region. Herbal medicines. 2:61-68. (In Persian).
17.Kalvandi, R. 2007. Identification of Medicinal plants of Hamedan Province. Iranian journal of Medicinal and Aromatic Plants. 23(3):350-374. (In Persian).
18.Khan, S.M., Page, S., Ahmad, H., Shaheen, H., Ullah, Z., Ahmad, M., Harper, D.M. 2013. Medicinal flora and ethnoecological knowledge in the Naran Valley, Western Himalaya, Pakistan. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. 9(4):1-13.
19.Koduru, S., Grierson, D. S. and Afolayan, A. J. 2007. Ethnobotanical information of medicinal plants used for treatment of cancer in the Eastern Cape province, South Africa. Current Science. 92(7):906-908.
20.Mirdavoodi, H.R. 2008. Identification of Medicinal plants of Markazi Province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 23(4):544-559. (In Persian).
21.Mosaddegh, M., Naghibi, F., Moazzeni, H., and Pirani, A.  2012. Ethnobotanical   survey of herbal remedies traditionally used in Kohghiluyeh va Boyer Ahmad province of Iran. Journal of Ethnopharmacology. 141:80-95.
22.Moshi. M.J., Otieno, D.F., and Weisheit, A. 2012. Ethno medicine of the Kagera Region, north western Tanzania. Part 3: plants used in traditional medicine in Kikuku village, Muleba District. Journal of Ethno biology and thnomedicine. 8(14): 2-11.
23.Mousavi,  A.  2004. Medicinal plants of Zanjan Province. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 20(3):345-368. (In Persian).
24.Mozaffarian V. 2003. Trees and shrubs of Iran. Farhang Moaser Publishing. Tehran, Iran 720 pp. (In Persian)
25.Mozaffarian, V. 1998. Flora of Khuzestan. Farhang Moaser publication, Tehran, 320 p. (In Persian).
26.Mozaffarian, V. 2007. A dictionary of Iranian plant names. Farhang Moaser Publishers. Tehran. Iran. 310p (In Persian).
27.Niknejad, Y., Rezaee, M. B., and Zakerimehr M. R. 2014. Florestic investigation, life form, and distribution of medicinal plants species in Rineh area Amol. Eco-phytochemical Journal of Medicinal Plants. 1(4):32-43 (In Persian).
28.Raunkiaer, C. 1934. Life forms of plants. Oxford, University press. 621p.
29.Rechinger, K.H. 1963-2010. Flora Iranica. nos: 1-178. Akademische Drucku. Varlasanstalt, Graz. Austria, Vol. 1-174.
30.Sajjadi, A., Batooli, H., and Ghanbari, A. 2011. Collect and review a selection of plants in Kashan city. Journal of Traditional Medicine in Islam and Iran. 2(1):36-29.  (In Persian).
31. Salehi Sormaghi, M.H. 2009. Medicinal plants and Herbal medicine. The cultural institute of nutrition and health press. Tehran. Iran. Vol. 1, chap. 1. (In Persian).
32.Shirinkalam, P., Gholami Saman, P., Porkareh, M., Shakouri, M. 2011. Estimating the economic value of medicinal plants: A Case Study in Khuzestan province, Southwest of Iran. Scholars Research Library. Annals of Biological Research. 2(2): 514-518. (In Persian).
33.Silva, N., and Fernandes Júnior A. 2010. Biological properties of medicinal plants: a review of their    antimicrobial activity. The Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases, 16(3):402-41.
34.Soltanipour,  M.A. 2001. Medicinal plants of Hormozgan province. Iranian journal of Medicinal and Aromatic Plants. 8: 63-90.
35.Taghipour, Sh., Hasanzade, M., Hosseini Serghin, S. 2011. Identified of flora, life form and geographical distribution of plants in the Alaa and Rudzard region (Khuzestan province). Taxonomy and Biosystematics journal. 9:15-30. (In Persian).