مطالعه برخی از صفات کیفی، ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی روغن و میوه ‌در ژنوتیپ‌های برگزیده در گیاه Olea europaea L. در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 پژوهشگر بخش نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی درصد و صفات کیفی روغن و میوهدر برخی از ژنوتیپ‌های پرمحصول گیاه زیتون (Olea europaea L. ) دراستان گلستان و در سال زراعی 92-1391 بر روی 26 ژنوتیپ انجام شد. شاخص رسیدگی میوه براساس سنجش رنگ و ژنوتیپ‌ها از نظر وزن میوه و درصد گوشت مورد ارزیابی قرار گرفتند. درصد روغن توسط دستگاه سوکسله در ماده‌ خشک و تر محاسبه و ویژگی‌های کیفیآن‌ها نیز بررسی شد. ژنوتیپ‌ها از نظر درصد روغن در ماده‌ خشک و تر تنوع قابل ملاحظه‌ای داشتند. به طوری که بیشترین درصد روغن در ماده‌ تر ژنوتیپ G9 مشاهده شد که البته با ژنوتیپ‌های C9، E7، F7 وA2 اختلاف معنی‌داری نداشت. در ژنوتیپ‌های برتر روغنی، شاخص‌های کیفی و داروییروغن نظیر شاخص‌های اسپکتروفتومتری K232 و K270، کلروفیل و کاروتنوئید کل، ضریب شکست، ارزش پراکسید و اسیدیته مطالعه شد. نتایج حاکی از آن است که مقدار ضریب شکست روغن در ژنوتیپ‌های مورد مطالعه مطابق با میزان استاندارد تعیین شده از سوی شورای بین‌المللی روغن زیتون (4677/1-4705/1) بود.بیشترین میزان K232 در ژنوتیپ‌های A2‌ و بیشترین میزان K270 در ژنوتیپ C9 وجود داشت.روغن حاصل از ژنوتیپ A13 دارای بالاترین میزان کلروفیل بود. بالاترین میزان کاروتنوئید در روغن ژنوتیپ‌های E7 و A13مشاهده شد. بیشترین میزان پراکسید در ژنوتیپ E5 و بیشترین میزان اسیدیته در ژنوتیپ H11 مشاهده شد. در ژنوتیپ‌های برتر کنسروی، بیشترین میزان فنل کل، فلاونوئید و آنتی‌اکسیدان به‌ترتیب مربوط به ژنوتیپ‌های D6، K9 و G4 بود.

کلیدواژه‌ها