بررسی فیتوشیمیایی و مقایسه عملکرد آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه Salvia reuterana‌ Boiss. جمع‌آوری شده از منطقه دماوند (شمال ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی ومنابع ظبیعی دانشگاه تهران

2 دانشیار فارماکوگنوزی دانشگاه تهران و رئیس داروهای طبیعی و گیاهان دارویی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، تهران، ایران

4 دانشیار مرتعداری، پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

5 استادیار بیوتکنولوژی، پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

6 کارشناس‌ارشد اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در این تحقیق به‌منظور شناسـایی ترکیبـات اسانس، بررسی و مقایسه اثر آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره گونه  ‌Boiss.‌ Salvia reuterana، سرشاخه‌های گیاه در زمان گلدهی (تیرماه سال 1392) از منطقه دماوند زیرحوزه تار – آئینه‌ورزان از ارتفاع 2400 متر جمع‌آوری گردید. عصاره متانولی به روش پرکولاسیون، اسانس‌گیری با روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) صورت گرفت و ترکیب‌های شیمیایی اسانس با استفاده از دستگاه GC/MS ارزیابی گردید. بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره متانولی گیاه به روش ´2- دی فنیل– 1– پیکریل هیدرازیل (DPPH) صورت گرفت. مقدار IC50 اسانس و عصاره گیاهبه‌ترتیب 48 و 5/25 پی‌پی‌ام در مقایسه با آنتی اکسیدان استاندارد BHT بدست آمد. این نتایج نشان می‌دهد کارایی عصاره متانولی در مهار رادیکال‌های آزاد بیشتر از اسانس است. در مجموع تعداد 23 ترکیب (92 درصد اسانس) را تشکیل داده‌اند شناسایی گردید که به‌ترتیب ترکیب‌های: اسکلارئول (94/19 درصد)، آلواسپاتولنول (92/12درصد)، بتا-المن (1/11درصد) و ژرماکرن- دی (072/9 درصد) بیشترین ترکیبات اسانس را به خود اختصاص داده‌اند

کلیدواژه‌ها