بررسی اثر روش‌های مختلف استخراج عصاره بر ترکیبات موثره و عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه دارویی Cynara scolymus L. در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

کنگرفرنگی (آرتیشو) با نام علمی Cynara scolymus L. متعلق به تیره کاسنی است که به‌‏دلیل امکان سنتز ترکیبات پلی‏فنلی و فلاونوئیدهای آنتی‌‏اکسیدان، دارای خاصیت ضدالتهاب بوده و در صنایع غذایی و دارویی جایگاه ویژه دارد. در این تحقیق میوه‌های گیاه کنگر فرنگی در تابستان 1392 از مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی کشت و صنعت گیاهان دارویی نیاک برداشت و عصاره اتانولی (70 درصد) آنها با استفاده از روش‌های مختلف خیساندن و اولتراسوند استخراج گردید. اندازه‌گیری میزان فلاونوئید وفنل کل با استفاده از روش‌های اسپکتروفتومتری، عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌‌ها نیز با استفاده از روش‌هایRP, TAC, DPPH و در نهایت میزان کوئرستین و گالیک اسید  توسط دستگاه HPLC جداسازی و شناسایی گردید. نتایج نشان داد بیشترین مقدار فنل کل (mg GAE 03/172) و گالیک اسید (ppm47/1) متعلق به عصاره اولتراسوند ولی بیشترین میزان فلاونویید کل (mg QE 22/93) و کوئرستین (ppm3/3) در عصاره مستخرج به روش خیساندن گزارش شد . بیشترین میزان عملکرد آنتی‌اکسیدانی متعلق به عصاره اولتراسوند در روش RP با میزان µg/ml IC50=0.39 در مهار رادیکال آزاد گزارش شد. بررسی نتایج نشان می‌دهد که روش‌های استخراج عصاره و آنالیز نقش مهمی را در کمیت و کیفیت مواد موثره و عملکرد آنتی‌اکسیدانی گیاهان در مهار رادیکال‌های آزاد وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها