بررسی و مقایسه اثر زمان استخراج بر کمیت وکیفیت مواد موثره اسانس چهار ژنوتیپ مختلف گیاه Rosa damascene Mill.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران ، تهران ،ایران

2 2استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران ،تهران ،ایران

چکیده

در این تحقیق به‌منظور بررسی اثر زمان استخراج بر کمیت و کیفیت ترکیب‌های معطر گل محمدیRosa damascene Mill. گلبرگ‌های 4 ژنوتیپ متعلق به تهران، کاشان، ایلام و سمنان کاشته شده در مزرعه تحقیقاتی گل محمدی در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در سال 1391 جمع‌آوری گردید. اسانس‌گیری از نمونه‌ها به‌وسیله روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) به‌مدت 30 تا 150 دقیقه، بازده اسانس در زمان‌های مختلف محاسبه و آنالیز مواد موثره با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد شناسایی کمی و کیفی قرار گرفت، نتایج نشان داد که با توجه به بالا بودن درصد ترکیب‌های مشترک سیترونلول، ژرانیول  در ژنوتیپ‌های مختلف به ویژه در ژنوتیپ سمنان که به‌ترتیب با مقادیر 59 و 8/25 درصد از بیشترین مقدار خود برخوردار بودند، دارای زمان مناسب برای استخراج اسانس گل‌محمدی 90 دقیقه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. Adams, R.P. 1989. Identification of essential oils by ion trap mass spectroscopy, Academic Press, San Diego, CA.
  2. Babu, K.G.D., Singh, B., joshi, V.P., Singh, V. 2002, Essential oil composition of Damask rose (Rosa damascene Mill.) distilled under different pressures and temperatures, Flavour Fragr. J. 17: 136-140.
  3. Eikani, M.M., Golmohammad, F., Rowshanzamir, S., Mirza, M. 2005. Recovery of water soluble constituents of Rose oil using simultaneous distillation-extraction, Flavour and Fragrance Journal, 20: 555-558.
  4. Guenther, E. 1986. The essential oils, Vol. 1. Oil of Rose, Robert E. Krieger publishing company, Hungtington, NY, USA.
  5. Ghahraman, 1375. Flora Iran. Pub Research Institute of forest and Rangelands.
  6. Jaimand, K., Rezaee, M.B., Tabaei-Aghdaei, S.R., Brazandeh, M.M. 1383. Comparative study of essential oils of Rosa damascena Mill. from Isfahan province Pajouhesh & Sazandegi, 65: 86-91.
  7. Mozaffarian, 1384. Trees and shrub s of Iran Pub. farhang moaser.
  8. Mahanom, J. 1999. Effect of different drying methods. J. Nut. 5: 47-54
2.    Agarwal, S.G., Aruna Gupta, Kapahi, B.K., Baleshwar, R.K. Tappa and Suri, O.P. 2005. Chemical composition of Rose water volatils, J.Essent.oil Res., 17: 265-2674.

10. Marekov, N., Stoianova, I.B., Mondeshky, L., Zolotovitch, G. 1968. Biogenesis of rose (Rosa damascene Mill.), Phytochemistry, 7(2): 231-234.

11. Mirza, M. Sefidkon, F., Ahmadi, L. 1375. Natural essential oils Identify and extraction qualitative & quantitative identification & applications. Publish Research Institute of Forest and Rangelands, 161: 205.

12. Sefidkon, F., Akbari, Z. Assareh, M.H., Bakhshi Khaniki Gh. 1385. Comparison of Quantity and Quality of Aromatic Compounds from Rosa damascena Mill. by Different Extraction MethodsIranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 22 (4): 351-365.

13. Shalit, M., Guterman, L., Volpin, H. 2003. Volatile ester formation in roses, identification of an acetyl-coenzym, a. geraniol / citronellol, acetyl transferase in Developing Rose petals, Plant Physiology, 131: 1876-1888.

14. Tabaei-Aghdaei, S.R., Rezaee, M.B., Jaimand K. 1382. Genetic variation in essential oils yield of Rosa damascena mill. genotypes kashan rangelands and forest plant breeding and genetic research, 11(2): 219-234. 

15. Shalit, M., Guterman, I., Volpin, H., Bar, E., Tamari, T., Menda, N., Adam, Z., Zamir, D., Vainstein, A., Weiss, D., Pichersky, E., Lewinsohn, E. 2003. Volatile ester formation inroses, identification of an acetyl-coenzym, A. Geraniol / Citronellol, Acetyl transferees in Developing Ros petals, Plant Physiology, 131: 1876-1888. 

16. Tabaei Aghdaei, S., Rezaee, M.B. 1383. Study of flower yield variation in Rosa damascene Mill. from Western regions of Iran, Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research. 20(3), 333-344.

17. Tabaei Aghdaei, S., Rezaee, M.B. 1383. Genetic Diversity of Rosa damascene Mill. essential oil in west of Iran.   Iranian Journal of Medicinal and Aromatic plants, 20(4): 545-533.