ارزیابی اتنوفارماکولوژی، میزان فنل، فلاوونوئید و خاصیت ضدباکتریایی عصاره الکلی گیاه بومی Allium cepa L. var. Ilkhichi

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه پاتوبیولوژی، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف از انجام این  تحقیق، ارزیابی خواص فیتوشیمیایی، اتنوفارماکولوژی و ضدباکتریایی عصاره الکلی مستخرج از روش خیساندن  پیاز قرمز با نام علمی Allium cepa L. var. Ilkhichi که از گیاهان بومی استان آذربایجان شرقی به شمــار می‌رود، بر سویه‌های استاندارد 8 گونه از باکتری‌های مهم از نظر بهداشت مواد غذائی براساس سنجش فنل کل (برمبنای استاندارد اسید گالیک)، فلاوونوئید کل (بر مبنای استاندارد  کوئرستین) و ارزیابی عملکرد آنتی‌باکتریایی گیاه با استفاده از روش دیسک دیفیوژن (انتشاردر  دیسک) تعیین حداقل غلظت بازدارندگی از رشد (MIC)، حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) با استفاده از روش مایکرو دایلوشن انجام گرفت.نتایج حاصله مقادیرmgGAEg-1  12/2±52/351 و mgQUEg-15/12±5/111 را به‌ترتیب در مورد میزان فنل و فلاوونوئید کل عصاره مورد آزمایش نشان داد. همچنین مشخص شد که این عصاره بیشترین تاثیر ضدباکتریایی را علیه  باکتری انتروکوکوس فکالیس با MIC معادل  µg/mL5/62 و نیز MBC معادل µg/mL125 داشته است، اما مقایسه نتایج آزمایشات آنتی بیوگرام عصاره و آنتی‌بیوتیک ونکومایسین در مورد باکتری مذکور در سطح (05/0p<) اختلاف معنی‌داری نشان نداد. با توجه به نتایج ثبت شده به نظر می‌رسد علی‌رغم این که عصاره الکلی واریته ایلخچی پیازقرمز ظاهرا می‌تواند به‌عنوان یک ترکیب ضد باکتریایی بر علیه تعدادی از باکتری‌های بیماریزا مورد استفاده قرار گیرد، ولی جایگزینی عصاره مذکور به‌عنوان یک ترکیب طبیعی به جای آنتی‌بیوتیک‌های متداول مورد تردید می‌باشد. لذا لازم است در این خصوص بررسی‌های تکمیلی مخصوصا بر روی مدل‌های حیوانی و موارد بالینی نیز انجام پذیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. Ahmad, I. and Aqil, F. 2007. In vitro efficacy of bioactive extracts of 15 medicinal plants against ESbetaL-producing multidrug-resistant enteric bacteria. Microbiological research, 162(3): 264-275.
 2. Anzabi, Y., and Khaki, A. 2015. Antibacterial effects of the essential oils and ethanol extracts of the native plants; Ziziphora Clinopodioides on 3 species of urinary tract isolated bacteria in rats’ experimental model. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services, 37(3): 18-25.
 3. Appendini, P. and Hotchkiss, J.H. 2002. Review of antimicrobial food packaging. Innovative .Food Science and Emerging Technologies, 3: 113-126.
 4. Babayi, H., Kolo, I., Okogun, J.I., and Ijah, U.J.J. 2004. The antimicrobial activities of methanolic extracts of Eucalyptus camaldulensis and Terminalia catappa against some pathogenic microorganisms. Biokemistri, 16 (2): 106- 111.
 5. Bouamama, H., Noel, T., Villard, J., Benharref, A., and Jana, M. 2006. Antimicrobial activities of the leaf extracts of two Moroccan cistus L. species. Journal of Ethnopharmacology,104(1-2): 104-107.
 6. Burt, S. 2004. Essential oils: their antibacterial properties and potential application in food - a review. International Journal of Food Microbiology, 94(3): 223-53.
 7. Canillac, N., and Mourey, A. 2001. Antimicrobial activity of the essential oil of picea excels on Listeria, Staphylococcus and coliform bacteria. Food Microbiology, 18: 261-268.
 8. Chen, J.C., Huang, L.J., Wu, S.L., Kuo, S.C., Ho, T.Y., and Hsiang, C.Y. 2007. Ginger and its bioactive component inhibit enterotoxigenic Escherichia coli heat-labile enterotoxin-induced diarrhea in mice. Journal of agricultural and food chemistry, 55(21): 8390-7.
 9. Jalali, M., Abedi, D., Ghasemi dehkordi, N., and Chaharmahali, A. 2006. Evaluation of antibacterial activity of ethanol extracts of some medicinal plants against Listeria monocytogenes. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 8(3): 25-33.
 10. Chitsaz, M. 2006. In vitro Evaluation of Antibacterial Effect of Stachys schtschegleevii. Daneshvar Medical Journal, 67:12-19.(In Persian)
 11. Clinical and Laboratory Standards institute. 2013. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing Twenty-Third Informational Supplement, M100-S23. CLSI. Pennsylvania.
 12. Dubey, A., Mishra, N. and Singh, N. 2010. Antimicrobial activity of some selected vegetables. International Journal of applied biology and pharmaceutical technology, 3(1)994-999.
 13. Ekwenye, U.N., and Elegalam, N.N. 2005. Antibacterial activity of ginger (Zingiber officinale roscoe) and garlic (Allium sativum L.) extracts on Escherichia coli and Salmonella typhi. International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences,1(4): 411- 416.
 14. Embuscado, M., and Huber, K.C. 2009. Edible Films and Coatings for Food Applications.NY: Springer, New York, 416p.
 15. Erfani, F., Hasandokht, M.R., Barzegar, M., and Jabari, A. 2006. Determination and comparison of some nutrients in seven Iranian spinach cultivars. Iranian Journal of Food Science, 3(2): 27-33. (In Persian)
 16. Evajelene, V., and Nataragan, D. 2011. Evaluation of free radical scavenging activity and biological properties of Spinacia oleracea L. International Journal of engineering science and technology, 3(1): 25-30.
 17. Fazlara, A., Sadeghi, E., and Rostami Soleimani, P. 2012. Study on the antibacterial effects of Cuminum cyminum essential oil on Listeria monocytogenes in Iranian white cheese. Iranian Journal of Food Science and Technology,9(35): 35-44.
 18. Griffiths, G., Trueman, L., Crowther, T., Thomas, B. and Smith, B. 2002. Onions – A global benefit to health. Phytotherapy Research, 16: 603-615.
 19. Karuppusamy, S., and Rajasekaran, K.M. 2009. High throughput antibacterial screening of plant extracts by Resazurin Redox with Special reference to medicinal plants of western ghats. Global Journal of Pharmacology, 3 (2): 63-68.
 20. Mashak, Z., Moradi, B., Akhonzdade, A., Abasifar, A., and Gandomi, H. 2008. Study the behavior of Listeria monocytogenes during the production process of Iranian white cheese under the influence of Zataria multiflora Boiss essential oil. Journal of Medicinal Plants, 29:114-122.
 21. Mazandarani, M., Momeji, A., and Zarghami Moghaddam, P. 2013. Evaluation of phytochemical and antioxidant activities from different parts of Nasturtium officinale R. Br. In Mazandaran. Iranian Journal of Plant Physiology, 3(2):659-664.
 22. Mohan Nair, M.K., Vasudevan, P., and Venkitanarayanan, K. 2005. Antibacterial effect of black seed oil on Listeria monocytogenes. Journal of Food Control, 16(5):395-398.
 23. Momeni, L., and Zamanzad, B. 2010. The antibacterial properties of Allium cepa (onion) and Zingiber officinale (ginger) extracts on Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Candida albicans isolated from vaginal specimens. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 11(4):81-87.
 24. Moreno, S., Scheyer, T., Romano, C.S., and Vojnov, A.A. 2006. Antioxidant and antimicrobial activities of Rosemary extracts linked to their polyphenol composition.Free Radical Research, 40(2): 223-231.
 25. Nasirpour, M., Yavarmanesh, M. and Mohamadisani, A. 2014. Antibacterial effect of aqueous extract of Artemisia aucheri, Artemisia sieberi and Hyssopus officinalis L. on the food borne pathogenic bacteria. Journal of food sciences, 46(12):73-84. (In Persian)
 26. Nelson, C.A. and Reginald, A.O. 2007. Antimicrobial properties of extracts of Allium cepa (Onions) and Zingiber officinale (Ginger) on Escherichia coli, Salmonella typhi and Bacillus subtilis. Internet Journal of Tropical Medicine, 3(2):1-7.
 27. Nostro, A., Germano, M.P., Angelo, V.A., Marino, A., and Connatelli, M.A. 2000. Extraction methods and bioautography for evaluation of medicinal plant antimicrobial activity. Letters in Applied Microbiology, 30(5): 389-394.
 28. Parekh, J., and Chanda, S.V. 2008. Antibacterial activity of aqueous and alcoholic extracts of 34 Indian medicinal plants against some staphylococcus species. Turkish Journal of Biology, 32: 63-71.
 29. Pourmorad, F., Hosseini Mehr, S.J. and Shahabimajd, N. 2006. Antioxidant activity, phenol and flavonoid contents of some selected Iranian medicinal plants. African Journal of Biotechnology, 5(11): 1142-1145.
 30. Razavi Rohani, S.M., Moradi, M., and Mehdizadeh, T. 2011. Antibacterial combined effects of nisin and onion essential oil under different concentration of NaCl and pH against Listeria monocytogenes in vitro. Food hygiene Journal, 1(3):25-34. (In Persian)
 31. Singh, A., Singh, R.K., Bhunia, A.K. and Singh, N. 2003. Efficacy of plant essential oils as antimicrobial agents against Listeria monocytogenes in hotdogs. Journal of Food Science andTechnology, 36(8): 787-794.
 32. Tajkarimi, M. M., Ibrahim, S.A. and Cliver, D.O. 2010. Antimicrobial herb and spice compounds in food. Journal of Food Control, 21:1199-1218.
 33. Thuille, N., Fille, M., and Nagl, M. 2003. Bactericidal activity of herbal extracts. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 206(3): 217-21.
 34. Tiwari, B.K., Valdramidis, V.P., Donnell, C.P., Muthukumarappan, K., Bourke, P. and Cullen, P.J. 2009. Application of natural antimicrobial for food preservation. Journal of Agricultural Food Chemistry, 57: 5987-6000.