بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس و فعالیت ضد میکروبی سرشاخه های هوایی گیاه به لیمو(Lippia citriodora H.B.K.)کاشته شده در خوزستان در دو فاز قبل و بعد از گل دهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

گونه Lippia citriodora H.B.K از خانواده شاهپسندبرای مصارف غذایی و دارویی به ایران وارد شده است و امروزه در مناطق مختلف کشور کشت میشود. هدف پژوهش شناسایی و مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس سرشاخه های هوایی گیاه در دو فاز قبل و بعد گلدهی و مقایسه فعالیت های ضد میکروبی عصاره متانلی اندام های ذکر شده بود. لذا سرشاخه ها در دو مرحله: رویشی و زایشی از محل مزرعه در خوزستان در خرداد1390 جمع آوری گردید. نمونه ها به روش تقطیر با آب اسانس گیری و بازده اسانس محاسبه گردید. ترکیبات تشکیل دهنده با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی(GC) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی و محاسبه شاخص بازداری و مقایسه با ترکیبات موجود شناسایی شدند. برای سنجش فعالیت ضد میکروبی، عصاره متانلی اندام های مذکور به روش پرکولاسیون تهیه شد و علیه 4 سویه باکتری گرم مثبت، 4 سویه باکتری گرم منفی و 2 سویه قارچ به روش دیسک دیفیوژن و اندازه گیری قطر هاله عدم رشد، بررسی شد. اجزای عمده اسانس اندام رویشی ژرانیول(35.78درصد) و زینجیبرین(19.9 درصد) و اجزای عمده اسانس اندام زایشی داوانون(36.4درصد) و pسیمن(16.5درصد) است. نتایج هر دو عصاره فعالیت ضد میکروبی چشمگیر نشان داد. بین باکتری‌ها و قارچ ها، فعالیت ضد قارچی از فعالیت ضد باکتریایی بیشتر بود. میان باکتری ها، باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی حساسیت بیشتری به غلظت های عصاره ها نشان دادند. با افزایش غلظت عصاره ها اثرات ضد میکروبی افزایش یافت. میزان فعالیت ضد میکروبی بین عصاره های رویشی و زایشی تفاوت معنی داری نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات