تغییر در خصوصیات ریختی، محتوای فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی جمعیت‌های مختلف سه گونه از جنس جاشیر (Prangos spp.) جمع‌آوری شده از رویشگاه‌های استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

3 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، شهرقدس، تهران، ایران

4 گروه زیست شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسـی تنـوع مورفولـوژیکی، محتـوای فنـل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی 18 جمعیـت متعلـق بـه سه گونـه Prangos acaulis، Prangos platychloena وPrangos ferulacea در دو اسـتان فارس و کهگیلویه و بویراحمد به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. برای بررسی صفات مورفولوژیکی در زمان گلدهی از هر رویشگاه، 10 نمونه گیاهی و انتخاب و 15 صفت کمی و 39 صفت کیفی برای هر جمعیت بررسی شد. میزان فنل کل با روش فولین-سیکالتومیزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی با استفاده از ظرفیت مهار رادیکال‌های DPPH ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تنوع زیادی در بین جمعیت‌‌ها وجود دارد. تجزیه خوشه‌ای جمعیت‌های مورد مطالعه را به سه گروه مجزا تقسیم کرد. نتایج نشان داد در گونه Prangos acaulis جمعیت 14 بـه لحـاظ صـفات مورفولـوژیکی بـر دیگـر جمعیت‌های این گونه برتری داشت. بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی با (05/93 درصد) و فنل کل (84/8 میلی‌گرم معادل گالیـک اسید در هر گرم وزن ‌تر) در بین جمعیت‌های این گونه به ترتیب مربوط به جمعیت‌های 14 و 8 بود. همچنین در گونه Prangos platychloena بیشـترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنل کل به ترتیب در جمعیت‌های7 (72/95 درصد) و 15 (25/10 میلی‌گرم معادل گالیـک اسید در هر گرم وزن ‌تر) مشاهده شد. به طورکلی در بین سه گونه بیشترین فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در جمعیت 18 متعلق به گونه Prangos ferulacea بود. جمعیت‌های 5، 6، 7، 8، 11 و 13 از هر سه گونه گیاهی از نظر صفات مورفولوژیک مورد ارزیابی، مطلوب بوده به طوری‌که دربرنامه‌های اصلاحی و اهلی کردن، این جمعیت‌ها می‌توانند مورد توجه قرارگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات