ارزیابی ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره متانولی درمنه (Artemisia annua L)، آویشن کوهی (L Thymus vulgaris)، بابونه (Matricaria chamomilla L)، مریم گلی (Salvia officinalis L) و پسته وحشی (var mutica Pistacia atlantica)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، ایران.

2 استادیار و مدیر گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

در این مطالعه ارتباط بین مقدار فنول، فلاونوئید، خواص آنتی‌اکسیدانی و خاصیت ضد میکروبی عصاره‌های برخی گیاهان دارویی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق سرشاخه های گلدار گیاهان درمنه (از منطقه سراوان)، آویشن کوهی(از مزرعه گیاهان دارویی دانشگاه زابل)، بابونه (از شهرستان فراشبند)، مریم گلی (از مزرعه گیاهان دارویی دانشگاه زابل) و میوه درخت پسته وحشی (از شهرستان سراوان) از مزارع و رویشگاه های مختلف استان سیستان و بلوچستان و فارس در سال ۱۳۹۴، جمع‌آوری شدند. تهیه عصاره‌ها به روش ماسراسیون، محتوای فنولی و فلاونوئیـدی بـه ترتیـب بـا روش‌هـای معـرف فولین-سیوکالتیو و رنگ سنجی کلرید آلومینیوم، فعالیت آنتی‌اکسیدانی با روش DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) و فعالیت آنتی‌باکتریایی علیه باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی به روش دیسک دیفیوژن (انتشار دیسک) سنجیده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب عصاره متانولی درمنه و آویشن‌کوهی از بیشترین میزان ترکیبـات فنـولی (36/22 میلی‌گرم بر گرم وزن خشک) و فلاونوئیدی (59/142 میلی‌گرم بر گرم وزن خشک) و از عملکرد آنتی‌اکسیدانی بهینه با میزان IC50 01/72 و 75/70 میکروگرم در میلی‌لیتر و فعالیت آنتی‌باکتریایی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی (بـا قطرهالـه عـدم رشـد 1/15 و 8/16میلی‌متر) بــوده اســت. به طور کلی عصاره متانولی گیاهان مورد مطالعه سطوح مختلفی از فعالیت آنتی‌اکسیدانی از خود نشان دادند و بهترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی مربوط به گیاه درمنه بود. از این رو می‌توان بیان کرد که این عصاره‌ها می‌توانند جایگرین داروهای شیمیایی برای درمان عفونت‌ها شوند. البته همه اثرات این عصارها باید در in vitro و in vivo به دقت بررسی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات