بررسی فیتوشیمیایی و اثر ضد قارچی اسانس گیاه دارویی درمنه ایرانی persica Boiss. Artemisia در مقایسه با بورنئول سنتزی علیه قارچ Aspergillus niger

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه تنوع زیستی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

2 عضو هیئت علمی عضو هیئت علمی گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

3 عضو هیئت علمی گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و

4 کارشناس گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

چکیده

اِسانس گیاه دارویی درمنه ایرانی (Artemisia persica Boiss.) حاوی مواد موثره‌ای مانند بورنئول و 1و8-‌‌‌سینئول بوده و این ترکیبات آلی دارای خواص ضد میکروبی و ضد قارچی می‌باشند. در این پژوهش دو مرحله‌ای، جهت بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه درمنه ایرانی در رویشگاه کرمان و میزان تاثیر بازدارندگی آن بر رشد قارچ آسپرژیلوس (Aspergillus niger)، سرشاخه‌های بالغ گیاه درمنه ایرانی در مرحله قبل از گلدهی گیاه (PF)، از یک رویشگاه طبیعی آن درحوالی کرمان در خرداد ماه 1394 جمع آوری گردید. بنابراین در مرحله اول، اسانس‌گیری به روش تقطیر با آب با دستگاه کلونجر انجام شد و سپس ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس با دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی(GC/MS) شناسایی شد. همچنین در مرحله دوم پژوهش، تاثیر ضدقارچی اسانس گیاه درمنه ایرانی بر رشد قارچ آسپرژیلوس سویه به روش چ بورنئول سنتزی هم با رقت 10 درصد هم قدرت مهارکنندگی قابل ملاحظه‌ای بر رشد قارچ آسپرژیلوس نیجر داشت. اثرات ضد قارچی اسانس گیاه درمنه ایرانی می‌تواند به درصد بالای ترکیب های بورنئول و 1و8-سینئول موجود در آن مرتبط دانست. با توجه به این نتایج می‌توان بیان کرد که ممکن است بتوان از اسانس این گیاه به عنوان یک داروی گیاهی با اثرات ضدقارچی قابل‌توجه استفاده نمود و همچنین اسانس آن بتواند در صنایع مختلف غذایی، بهداشتی و دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات