اتنوبوتانی گیاهان دارویی بومی در مناطق زاغه و بیرانشهر، استان لرستان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان

2 عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

3 خرم‌آباد، کیلومتر 10 جاده خرم‌آباد به اهواز، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت واصلاح نباتات

چکیده

چکیده
این تحقیق با هدف جمع آوری، پراکنش، شناسایی و موارد استفاده از گیاهان دارویی در مناطق زاغه و بیرانشهر به اجرا در آمد. با توجه به ضرورت شناخت گونه­های دارویی، با استفاده از پرسشنامه­هایی، اطلاعات افراد بومی این مناطق در زمینه استفاده از گیاهان دارویی جمع آوری گردید و پس از انتقال نمونه‌ها به هرباریوم دانشگاه لرستان برای هر گونه­ گیاهی، موارد مصرف دارویی و مطابقت مصارف سنتی آنها با سایر منابع معتبر موجود تدوین گردید. براساس نتایج بدست آمده، 218 گونه دارویی از 55 خانواده شناسایی شد که از این تعداد، 35 گونه مربوط به خانواده Asteraceae، 21 گونه مربوط بهFabaceae ، 19 گونه مربوط به Lamiaceae، 15 گونه مربوط به Liliaceae، 11 گونه مربوط به Rosacea، 10 گونه مربوط بهBrassicaceae ، 9 گونه مربوط به‌Apiacea ، 7 گونه مربوط به تیره  Poaceaeو بقیه از سایر خانواده­های مختلف می­باشند. در بین 218 گونه­ معرفی شده تعداد 110 گونه برای اکثر مردم مناطق مورد مطالعه شناخته شده در سطح وسیعی کاربرد داشتند. بیشترین موارد مصرف گیاهان دارویی در زمینه اتنوبوتانی به‌ترتیب مربوط به رفع مشکلات گوارشی (36 درصد)، تنفسی (16 درصد)، کاهش قندوچربی خون (10درصد)، بیماری­های دستگاه ادراری (8 درصد)، بیماری­های پوستی (5 درصد)، مشکلات دهان و دندان (5 درصد)، بیماری‌های چشمی (2 درصد) مشاهده شد. ارزیابی نتایج نشان داد که تنوع گسترده­ای از گیاهان دارویی در مناطق بیرانشهر و زاغه وجود دارد که کاربردهای درمانی آنها در طب سنتی ایران رایج است و پژوهش پیرامون این گیاهان دارویی می­تواند آغازگر راهی برای کشف داروهای جدید در عرصه درمان باشد.
 

کلیدواژه‌ها


References
1.Adhamian esfehani, M., Rouhi, L. and Azizi, S. 2016. The Effect of Alcoholic Extract of Smyrnium cordifolium Boiss Root on Prevention of Ethylene Glycol-Induced Kidney Calculi in Rats.Journal of Ilam University of Medical Sciences,24(2):130-138. (In Persian)
2.Akbariniya, A. 2001. Collection and Idetification of Medicinal plants of Qazvin Province. The jounnal of Qazvin University of Medical Sciences, 18(2): 31-35. (In Persian)
3.Azimi, M., Naghdi Badi, H., Kalate Jari, S., Abdossi, V. and Mehrafarin, A. 2014. Comparison of Essential Oils Composition in Iranian Populations of Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen. Jounnal of Medicinal plants, 4(52):136-146.
4.Ayatollahi S.A. and Mortazavi, S.A.R. 2004. Phytochemical study of Euphorbia microsciada. Feyz, 8(1):51-56.
5.Christenhusz, M. and Byng, J.W. 2016. The number of known plant species in the world and its annual increase. Phytotaxa, 261(3):201-217.
6.Choobkar, N. 2015. Effect of using Falcaria vulgaris on skin wound healing and immune response of common carp (Cyprinus carpio). Scientific Information Database, 9(1)33:1-9. (In Persian)
7.Christenhusz, M.J.M. and Byng, J.W. 2016. The number of known plants species in the world and its annual increase. Phytotaxa, 261 (3): 201–217.
8.Cunningham, A.B. 2001. Applied Ethnobotany, People, Wild Plant Use and Conservation. Earthscan Publications. UK.
9.Davis, P.H.  (1966-1984). Flora of Turkey. Edinburgh University Press, Edinburgh. Vol. 5: 10.
10.Dolatkhahi, M. and Nabipour, I. 2013. Systematically study of medicinal plants in Bushehr province, Southern Iran. Jornal of herbal drugs, 3(4): 209-222. (In Persian)
11.Dolatkhahi, M., Ghorbani, M., Mehrafarin, A. and Amininejad, G. 2014. Ethnobotanical Study of Medicinal Plants in Kazeroon: identification, distribution and traditional uses.  Journal of medicinal plants. 11(2): 163-178 (In Persian).
12.Ebrahimpour, F. and Eidizadeh, Kh. 2011. Medicinal plants. Payame Noor Publication (for Agriculture students).
13.Eslami Farouji, A. and Khodayari, H. 2016. Ethnomedicinal plants of Farouj district, North Khorasan province, Iran. Journal of Herbal Drugs. 7(1): 31-36.
14.Fallah Huseini, H., Alavian, S., Toliat, T., Jamshidi, A., Heshmat, R, Naghdi Badi, H. et al. 2005. The efficacy of herbal medicine Khar Maryam (Silybum marianum (L.) Gaertn.) on liver cirrhosis in chronic hepatitis B patients. Journal of medicinal plants, 1(1):1-6.
15.Farzana, A.N., Ismat, A. S., and Shamim, S. 2014. Antifungal Activity of Selected Medicinal Plant Extract on Fusarium oxysporum Schlechtthe Causal Agent of Fusarium Wilt Disease in Tomato. American Journal of Plant Sciences, 5: 2665-2671.
16.Ghahreman, A. 1980-1999. Flora of Iran in natural colors. Tehran, Iran. 1240p.
17.Ghanbari, M., Zahedi Khorasani, M., Vakili, A., Taherian, A.A. and Sameni, H.R. 2012. Acute and chronic effects of aqueous Ferula persica extract on blood pressure of normotensive rats. Koomesh, 14(1):104-108. (In Persian)
18.Ghasemi Pirbalouti, A. 2009. Medicinal plants used in Chaharmahal and Bakhtyari districts, Iran. Herba Polonica, 55:69-75.
19.Ghasemi Pirbalouti, A., Momeni, M. and Bahmani, M. 2013. Ethnobotanical study of medicinal plants used by Kurd tribe in Dehloran and Abdanan districts, Ilam province, Iran.  African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, 10:368-385.
20.Ketabchi, S., Moatari, A., Shadram, M. and Rostami, Y. 2011. Society of applied sciences the anti influenza virus activity. Asian Journal of Experimental Science, 2(4): 558-561.
21.Hayat, M.Q., Khan, M. A., Ahmad, M., Shaheen, N., Yasmin, Gh. and Akhter, S. 2008. Ethnotaxonomical approach in the identification of useful medicinal flora of Tehsil Pindigheb (District attock) Pakistan.Ethnobotany Research and Application, 6: 35-62.
22.Ibrar, M., Hussain, F. and Sultan, A. 2007. Ethnobotanical studies on plant resources of ranyal hills, district Shangla, Pakistan. Pakistan Journal of Botany, 39(2): 329-337.
23.Hooshidari, F. 2009. Medicinal plants of Kordestan Province. Iranian Jornal of Medicinal and Aromatic Plants. 25(1): 90-103. (In Persian)
24. Iranmanesh, M., Najafi, Sh., and Yusuf, M. 2010. Studies on Ethnobotany of important medicinal plants in Sistan region. Herbal medicines, 2:61-68. (In Persian)
25.Kalvandi, R. 2007. Identification of Medicinal plants of Hamedan Province. Iranian Jornal of Medicinal and Aromatic Plants, 23(3): 350-374. (In Persian)
26.Kamkar, A., Shariatifar, N., Jamshidi, A., Jebelli Javan, A., Sadeghi, T. and Zeagham Monfared, M. 2012. In vitro Evaluation of Antioxidant Activity of Iranian Mentha longifolia Essential Oil and Extracts. Jornal of Medicinal Plants, 1(41): 185-194. (In Persion)
27.Kayser, O. 2018. Ethnobotany and Medicinal Plant Biotechnology: From Tradition to Modern Aspects of Drug Development. Planta Medica, 84(12): 834-838. (In Persion)
28.Kermanshah, H., Hashemi Kamangar, S., Arami, S., Mirsalehian, M., Kamalinejad, M., Karimi, M. and JabaAmoli, F. 2009. In vitro evaluation of antibacterial activity of hydroalcoholic extract of Salvia officinalis and Pimpinella anisum against cariogenic bacteria. Journal of dental medicine, 22(2):149-154. (In Persian)
29.Khan, S. M., Page, S., Ahmad, H., Shaheen, H., Ullah, Z., Ahmad, M., Harper, D. M. 2013. Medicinal flora and ethnoecological knowledge in the Naran Valley, Western Himalaya. Pakistan Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 9(4): 1-13.
30.Khan Ahmadi, M. and Shahrezaei, F. 2007. Study on Chemical Constituents of the Essential Oil of Falcaria vulgaris Bernh. Journal of Medicinal plants, 3(23): 52-57. (In Persion)
31.Khodayari, H., Amani, Sh. Amiri, H. 2014. Ethnobotanical study of medicinal plants in the Northeastern of Khuzestan province. Eco – phytochemical Journal of Medicinal Plants, 8(4): 12-26. (In Persion)
32.Koliopoulos, G., Pitarokili, D., Kioulos, E., Michaelakis, A. and Tzakou, O. 2010. Chemical composition and larvicidal evaluation of Mentha, Salvia, and Melissa essential oils against the West Nile virus mosquito Culex pipiens. Parasitology Research, 107: 327-335.
33.Mosaddegh, M., Naghibi, F., Moazzeni, H. and Pirani, A.  2012. Ethnobotanical survey of herbal remedies traditionally used in Kohghiluyeh va Boyer Ahmad province of Iran.  Journal of Ethnopharmacology, 141:80-95. (In Persion)
34.Mozaffarian V. 2003. Trees and shrubs of Iran. Farhang Moaser Press, Tehran. (In Persion)
35.Mozaffarian, V. 1998. Flora of Khuzestan. Farhang Moaser publication, Tehran. (In Persion)
36.Mozaffarian, V. 2007. A dictionary of Iranian plant names.  Farhang Moaser Publishers. Tehran. (In Persion)
37.Naghdi Badi, H. and Makkizadeh, M. 2003. Review of common thyme. Journal of Medicinal Plants, 3(7): 1-12. (In Persian)
38.Nemati Paykani M. and Jalilian N. 2012. Medicinal plants of Kermanshah province. Taxonomy and Biosystematics Journal, 4 (11): 79-87. (In Persion)
39.Nezami, M., Nasirzadeh, M.R., Rahnema, M. 2016. Effect of alcoholic extract of Euphorbia cyparissias on serum lipid profile in streptozotocin induced diabetic male rats. Veterinary Clinical Pathology, 9(36): 297-359. (In Persion)
40.Niknejad, Y., Rezaee, M. B., and Zakerimehr M. R. 2014. Florestic investigation, life form, and distribution of medicinal plants species in Rineh area Amol. Eco-phytochemical Journal of Medicinal Plants, 1(4): 32-43. (In Persion)
41.Osia, N., Musavi Khalili, A., Mazandarani, M., Bayat, H. and Borhani, G. 2013. Aut ecology, ethnopharmacology, antioxidant activity of Achillea millefolium L. sub sp. millefolium and floristic spectrum of medicine plants in Charbagh mountain in south east of Golestan province. Eco- phytochemical Journal of Medical Plants, 1(7): 68-84. (In Persian)
 42.Pahlevani, P., Mosavi, S., Rastgoo Haghi, A., Lahotian, H., Esna Ashari, F. and Alizadeh, Z. 2016. Study of the Effects of Stachys Lvandulifolia Alcoholic Extract on Histomorphometry of Endometrium in Polycystic Ovarian Syndrome Rat Model. Scientific Journal of Hamadan University Medical Science, 23(1):40-48. (In Persion)
43.Qeini, M., Roghani, M. and Alagha, A. 2010. The Effect of Nasturtium officinale Feeding on Serum Glucose and Lipid Levels and Reorganization of Beta Cells in Diabetic Rats. Razi Journal of Medical Sciences, 17(73):53-61.
44.Rechinger, K.H. 1963-2013. Flora Iranica. nos: 1-178. Akademische Drucku. Varlasanstalt, Graz. Austria, Vol. 1-174.40.
45.Sajjadi, A., Batooli, H. and Ghanbari, A. 2011. Collect and review a selection of plants in Kashan city. Journal of Traditional Medicine in Islam and Iran. 2(1): 36-29 (In Persion).
46.Sereshti, M., Yousofi Darani, H., Zebardast, N., Rafean, M., Manochehre, Naeini, K. and Yousofi, H. 2012. Effect of Ethanolic and Watery Extract of Aerial Parts of Stachys Lavandulifolia on Trichomonas vaginalis, in vitro. Journal of Medicinal Plants, 41: 159-165. (In Persion)
47.Sharifi, A., Gorjipour, R., Gorjipour, A., Sardsiri, M., Mohammadi, R., Jabarnejad, A. 2012. Antifungal Effect of Quercus Infectoria Gall (Oak) on Saprolegnia Fungi. Armaghane danesh, 17 (1):78-84.
48.Tabad, M. and Jalilian, N. 2015. Ethnobotanical Study of Medicinal Plants in Zarivar Region (Marivan), Iran. Journal of Medicinal Plants, 2(54): 55-75.
49.Theplantlist. 2013. www.theplantlist.org
50.Vundac, V.B., Brantner A.H. and Plazibat, M. 2007. Content of phenolic constituents and antioxidant activity of some Stachys taxa. Food Chemistry, 104: 1277- 1281.
51.Zare Karizi, A.R. A., Omidi, M., Fallah Hoseini, H., Yazdani, D., Rezazadeh, S. and Irvani, N. 2011. A Review on Pharmacological Effects of Ferula assa-foetida L.: a Systematic Review. Journal of Medicinal Plants, 4 (40):17-25.
52. Zargari, A. 1996. Medicinal plants. Tehran University Publications. Tehran. 33: 513- 514. (In Persion)