بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، فنل و فلاونوئید کل گیاه دارویی Melissa officinalis L. در بسترهای مختلف کشت تحت شرایط هیدروپونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه خاک شناسی- دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه

2 علوم خاک - دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه

3 عضو هیات علمی

چکیده

کشت هیدروپونیک دارای مزایای زیادی از قبیل عملکرد بالا، تولید محصولات یکنواخت و کنترل بهتر عناصر غذایی نسبت به خاک می‌باشد. هیدروپونیک، روشی است که در آن از بسترهای آلی یا معدنی برای کشت گیاه استفاده می‌شود. به منظور بررسی اثر بسترهای مختلف کشت بر خواص آنتی‌اکسیدانی برگ‌های گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L)، آزمایشی بر پایه‌ی طرح کاملا تصادفی با استفاده از 11 تیمار و 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل بستر پرلیت با اندازه‌های: کوچکتراز 5/0، 1-5/0، 5/1-1، 2-5/1 و بیش از2 میلی‌متر به صورت 100 درصد حجمی و مخلوط اندازه‌های پرلیت با پیت ماس (50:50) و بستر پیت‌ماس خالص (100 درصد حجمی) بودند. میزان فنل کل، فلاونوئید کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی، به ترتیب با استفاده از معرف فولین سیوکالتو، کلرید آلومینیوم و روش 2و2 دی‌فنیل-1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد، تفاوت معنی‌داری در پارامترهای مورد اندازه‌گیری در بسترهای معدنی(اندازه‌های مختلف پرلیت)، بسترهای آلی(پیت ماس) و مخلوط بسترهای آلی و معدنی مشاهده شد. بیشترین میزان فنل کل فلاونوئید کل (، آنتوسیانین کل فعالیت جمع کنندگی رادیکال سوپراکسید و فعالیت جمع کنندگی رادیکال DPPH در بستر پیت‌ماس خالص مشاهده شد، درحالی که کمترین مقدار فعالیت جمع کنندگی رادیکال نیتریک اکسید در بستر پیت‌ماس بود. می‌توان نتیجه گرفت، بسترهای کشت مختلف دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلفی هستند که می‌توانند بر خصوصیات آنتی-اکسیدانی گیاه اثر بگذارند. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده شد، بستر پیت‌ماس خصوصیات آنتی‌اکسیدانی بادرنجبویه را نسبت به بسترهای کشت دیگر، افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها