بررسی و مقایسه ماده مؤثره اپی گالوکاتچین گالات در کالوس حاصل از کشت بافت گیاه دارویی (Camellia sinensis (L.) Kuntze) به روش نوین استخراج با پلیمر قالب مولکولی (MIP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی- دانشکده علوم پایه- واحد گرگان- دانشگاه آزاد اسلامی- گرگان- ایران

2 معاون پژوهش و فناوری- دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

3 عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به دلیل اهمیت اپی گالو کاتچین گالات EGCG” “در گیاه چای در صنایع دارویی و غذایی، به بررسی و مقایسه میزان EGCG در عصاره برگ جوان (دوبرگی) و مسن و کالوس گیاه پرداخته و اقدام به جداسازی و اندازه‌گیری EGCG در عصاره کالوس به روش پلیمر قالب مولکولی MIP در سال 1397در داروسازی گیاه اسانس شد. جهت تولید و تحریک کال‌زایی، کالوس گیاه چای برداشت شده از منطقه غرب مازندران در محیط‌های کشت MS، SH و WPM با مقادیر مختلف از هورمون‌های گیاهی کشت شد. برگ و کالوس با متانول 70 درصد به روش ماسراسیون عصاره-گیری شدند. برای خالص سازی EGCG از عصاره کالوس، مقدار نانولوله‌ی چند دیواره و عامل‌دار کربن (MWCNTs) در محدوده‌ی 10-1 میلی‌گرم، در ساخت CNTs-MIP بررسی و بهینه شد. EGCG در عصاره کالوس با CNTs-MIP ، استخراج و میزان آن با کروماتوگرافی فاز مایع تعیین شد. بیشترین حجم کالوس در محیط WPM و بیشترین میزان EGCG در محیط SH با غلظت بهینه از هورمون‌های BA (2 mg/L), 2,4-D (0.5 mg/L)، مشاهده شد. افزودن 8 میلی‌گرم از MWCNTs به ساختار پلیمر، میزان بیشتری از EGCG را استخراج نمود. EGCG در برگ جوان و مسن و کالوس گیاه به ترتیب 34/37، 19/7، 13/0 میلی‌گرم در گرم می‌باشد. میزان EGCG در کالوس با استفاده از CNTs-MIP، 91/0 میلی‌گرم در گرم محاسبه شد. با وجود مقدار کم EGCG در کالوس، با استفاده از CNTs-MIP مقدار این ماده با ضریب تغلیظ 8 برابری قابل اندازه‌گیری و بیانگر کارایی این تکنیک می باشد.

کلیدواژه‌ها