بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی میوه گیاه دارویی Rubus ulmifolius sub sp. sanctus جمع‌آوری شده از منطقه خان‌دره‌سی ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه- ایران

2 استاد گروه علوم باغبانی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران

3 استاد یار گروه علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه- ایران

4 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

تمشک (Rubus ulmifolius sub sp. sanctus)، درختچه‌ای است چند ساله، از تیره گلسرخیان که دارای مصارف دارویی و خوراکی بوده و به صورت خودرو در منطقه خان دره‌سی ارومیه رویش و گسترش بسیاری دارد. میوه تمشک به دلیل برخورداری از فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالا، انواع فلاونوئیدها و پروآنتوسیانین‌ها اهمیت زیادی در صنایع غذایی و دارویی دارد. در این تحقیق پس از برداشت میوه‌ها از منطقه خان دره‌سی ارومیه در اواخر تابستان سال 1395، میزان اسیدیته به وسیله‌یpH ‌متر، اسیدهای آلی به روش تیتراسیون با سود 1/0 نرمال، مواد جامد محلول با استفاده از دستگاه رفراکتومتر، فنل کل به روش فولین سیوکالتیو، فلاونوئید کل با استفاده از کلرید آلومنیوم، فعالیت آنتی‌اکسیدانی به دو روش DPPHو FRAP، آنتوسیانین به روش اختلاف pHها، و همچنین آنزیم‌های L-فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و گایاکول‌پراکسیداز (G-POD) اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادند که میزان pH، اسیدهای آلی و مواد جامد محلول به ترتیب برابر با 23/3، 14/1 و 6/12 بودند، همچنین محتوای فنل و فلاونوئید کل به ترتیب 44/26 میلی‌گرم اسیدگالیک بر 1 میلی‌لیتر عصاره و 940/1 میلی‌گرم کوئرسیتین بر 1 میلی‌لیتر بودند. همچنین میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی اندازه‌گیری شده و میزان آنتوسیانین کل این میوه دارویی به ترتیب برابر با 29/55 درصد و 789/63 میلی‌گرم سیانیدین 3-گلیکوزید در 1 میلی‌لیتر عصاره بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که میوه تمشک دارای محتوای بالایی از ترکیبات پلی‌فنلی بوده و فعالیت آنتی‌اکسیدانی قابل توجهی دارد، بنابراین می‌تواند در صنایع غذایی و دارویی کاربرد فراوانی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها