بررسی فیتوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و مهارکنندگی آنزیمی عصاره‌های مختلف گیاه دارویی .Salvia hypoleuca Benth

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران

10.30495/ejmp.2021.1940036.1650

چکیده

گونه ­های مختلف جنس مریم گلی (Salvia)، گیاهانی هستند که از اسانس­ها و عصاره ­های آنها در صنایع مختلف دارویی، غذایی و آرایشی به شکل گسترده­ای استفاده می­شود. Salvia hypoleuca Benth. یک گونه بومی این جنس در ایران است که اندام هوایی آن در مرحله گلدهی در تابستان 1399 از اطراف شهرستان الموت استان قزوین جمع­آوری شد. در مطالعه حاضر محتوای فنل کل، فلاونوئید، ساپونین و تانن، چهار عصاره هگزانی، اتیل­استاتی، متانولی و آبی که با استفاده از روش ماسراسیون تهیه شده بودند، مورد بررسی قرار گرفته است. خواص آنتی­اکسیدانتی این عصاره ­ها نیز با استفاده از روش ­های DPPH، ABTS، فسفومولیبدنیوم و کیلیت­کنندگی آهن و قدرت مهارکنندگی آنزیم ­های آلفا-آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و تیروزیناز با استفاده از روش اسپکتروفتومتری اندازه­گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده عصاره اتیل­استاتی به ترتیب با مقادیر 07/87 و 84/163 میلی­گرم معادل گالیک اسید و ساپونین کوئیلاجا بر گرم عصاره دارای بالاترین مقدار محتوای فنلی و ساپونینی بود. عصاره آبی این گیاه نیز با دارا بودن به ترتیب 97/33 و 34/5 میلی­گرم معادل کوئرستین و کتچین برگرم عصاره دارای بالاترین محتوای فلاونوئیدی و تاننی متراکم بود. عصاره اتیل­استاتی بالاترین قدرت به دام­اندازی رادیکال­های آزاد ABTS، فعالیت آنتی­اکسیدانتی تام، قدرت کلیت کنندگی یون فروس و قدرت بازدارندگی فعالیت آنزیم­های آلفا-آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و تیروزیناز را از خود نشان داد. پتانسیل بالای عصاره اتیل­استاتی در خواص بیولوژیکی نظیر آنتی­اکسیدانتی و ضدرادیکالی، می­تواند به محتوای بالای متابولیتی آن به ویژه، ترکیبات فنولی و ساپونینی مربوط باشد. به این ترتیب می­توان نتیجه گرفت که این گیاه منبعی غنی از متابولیت­ های ثانویه فعال است که بهترین حلال استخراجی برای این ترکیبات اتیل­استات می­باشد. نتایج این تحقیق پتانسیل احتمالی گیاه S. hypoleuca را برای استفاده ­های دارویی، به ویژه برای مقابله با دیابت و بیماری­های پوستی تأیید کرد.
 

کلیدواژه‌ها


 1. Ali, L., Khan, S., Nazir, M., Raiz, N., Naz, S., Zengin, G., Mukhtar, M., Parveen, S., Shazmeen, N., Saleem, M. and Tareen, R.B., 2021. Chemical profiling, in vitro biological activities and Pearson correlation between phenolic contents and antioxidant activities of Caragana brachyantha f. South African Journal of Botany, 140: 189-193.
 2. Asghari, B., Habibzadeh, F., Ghorbani Nohooji, M., 2019. Persian Thyme (Thymus persicus): a plant containing active metabolites with antioxidant, anti-diabetic and anti-Alzheimer effects. Journal of Medicinal Plants, 18(70): 97-109.
 3. Asghari, B., Mafakheri, S., Zengin, G., Dinparast, L. and Bahadori, M.B., 2020. In-depth study of phytochemical composition, antioxidant activity, enzyme inhibitory and antiproliferative properties of Achillea filipendulina: a good candidate for designing biologically-active food products. Journal of Food Measurement and Characterization, 14: 2196-2208.
 4. Asghari, B., Salehi, P., Farimani, M.M. and Ebrahimi, S.N., 2015. α-glucosidase inhibitors from fruits of Rosa canina Records of natural products, 9(3): 276-283.
 5. Bahadori, M.B., Valizadeh, H., Asghari, B., Dinparast, L., Bahadori, S. and Moridi Farimani, M., 2016. Biological activities of Salvia santolinifolia a multifunctional medicinal plant. Current Bioactive Compounds, 12(4): 297-305.
 6. Baghaenezhad, M., Mollania, N. and Kazemi-Noreini, S., 2021. Antioxidant capacities, antimicrobial activity, phenolic contents and α-amylase inhibitory of Salvia leriifolia extracts from Sabzevar. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science, 1-9.
 7. Bekir, J., Mars, M., Souchard, J.P. and Bouajila, J., 2013. Assessment of antioxidant, anti-inflammatory, anti-cholinesterase and cytotoxic activities of pomegranate (Punica granatum) leaves. Food and chemical toxicology, 55: 470-475.
 8. Bigdeli, M., Rustaiyan, A., Nadimi, M. and Masoudi, S., 2005. Composition of the essential oil from roots of Salvia hypoleuca from Iran. Journal of Essential Oil Research, 17(1): 82-83.
 9. Brown, A., Anderson, D., Racicot, K., Pilkenton, S.J. and Apostolidis, E., 2017. Evaluation of phenolic phytochemical enriched commercial plant extracts on the in vitro inhibition of α-glucosidase. Frontiers in nutrition, 4, Article. 56.
 10. Chaita, E., Lambrinidis, G., Cheimonidi, C., Agalou, A., Beis, D., Trougakos, I., Mikros, E., Skaltsounis, A.L. and Aligiannis, N., 2017. Anti-melanogenic properties of Greek plants. A novel depigmenting agent from Morus alba Molecules, 22(4): 514.
 11. Chen, X.X., Shi, Y., Chai, W.M., Feng, H.L., Zhuang, J.X. and Chen, Q.X., 2014. Condensed tannins from Ficus virens as tyrosinase inhibitors: structure, inhibitory activity and molecular mechanism. PLoS One, 9(3): e91809.
 12. Craft, B.D., Kerrihard, A.L., Amarowicz, R. and Pegg, R.B., 2012. Phenol‐based antioxidants and the in vitro methods used for their assessment. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 11(2): 148-173.
 13. Davies, K.M. and Espley, R.V., 2013. Opportunities and challenges for metabolic engineering of secondary metabolite pathways for improved human health characters in fruit and vegetable crops. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 41(3): 154-177.
 14. Doughari, J.H., Ndakidemi, P.A., Human, I.S. and Benade, S., 2012. Antioxidant, antimicrobial and antiverotoxic potentials of extracts of Curtisia dentata. Journal of Ethnopharmacology, 141(3): 1041-1050.
 15. Eidi A, Parivar K, Mazouji A, Akhtari Z., 2006. Antinociceptive effects of essential oil of Salvia hypoleuca in mice. Medical Sciences, 16(3): 165-169.
 16. Elzaawely, A.A., Xuan, T.D. and Tawata, S., 2005. Antioxidant and antibacterial activities of Rumex japonicus H OUTT. aerial parts. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 28(12): 2225-2230.
 17. Fallah Huseini, H., Asghari, B., Asgarpanah, J., Babai Zarch, A. and Eghbali Zarch, T., 2013. Effect of polar and nom-polar Aloe vera leaf extracts on α-amylase and α-glucosidases inhibitory activity In vitro. Journal of Medicinal Plants, 12(48): 160-169.
 18. Firuzi, O., Miri, R., Asadollahi, M., Eslami, S. and Jassbi, A.R., 2013. Cytotoxic, antioxidant and antimicrobial activities and phenolic contents of eleven Salvia species from Iran. Iranian journal of pharmaceutical research: Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 12(4): 801-810.
 19. Forman, H.J. and Zhang, H., 2021. Targeting oxidative stress in disease: Promise and limitations of antioxidant therapy. Nature Reviews Drug Discovery, 1-21.
 20. Gheshlaghpour, J., Asghari, B., Khademian, R. and Sedaghati, B., 2021. Silicon alleviates cadmium stress in basil (Ocimum basilicum) through alteration of phytochemical and physiological characteristics. Industrial Crops and Products, 163: 113338.
 21. Gourlay, G. and Constabel, C.P., 2019. Condensed tannins are inducible antioxidants and protect hybrid poplar against oxidative stress. Tree Physiology, 39(3): 345-355.
 22. Habib, K.D., Giti, B. and Ali, M., 2016. Chemical composition and antioxidant activity of essential oil from Salvia hypoleuca at different growth stages. Nusantara Bioscience, 8(2): 145-149.
 23. Han, Y., Chi, J., Zhang, M., Zhang, R., Fan, S., Huang, F., Xue, K. and Liu, L., 2019. Characterization of saponins and phenolic compounds: antioxidant activity and inhibitory effects on α-glucosidase in different varieties of colored quinoa (Chenopodium quinoa Willd). Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 83(11): 2128-2139.
 24. Hedge, I.C., 1982. Salvia in: K. H. Rechinger, Ed., flora Iranica. Academische Druck-U. Verlagsantalt, Graze, Vol. 150: 403-476.
 25. Jain, P., Bhuiyan, M.H., Hossain, K.R. and Bachar, S.C., 2011. Antibacterial and antioxidant activities of local seeded banana fruits. African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 5(11): 1398-1403.
 26. Jamzad, Z. 2012. Lamiaceae in flora of Iran. (1st). Tehran. Research Institute of Forests and Rangelands Press, 1074.
 27. Javdan, N. and Estakhr, J., 2012. Anti-ocular-inflammatory effects of Salvia hypoleuca extract on rat endotoxin-Induced uveitis. Current Research Journal of Biological Sciences, 4(1): 33-39.
 28. Jin, Q., Han, X.H., Hong, S.S., Lee, C., Choe, S., Lee, D., Kim, Y., Hong, J.T., Lee, M.K. and Hwang, B.Y., 2012. Antioxidative oligostilbenes from Caragana sinica. bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(2): 973-976.
 29. Khattab, R., Goldberg, E., Lin, L. and Thiyam, U., 2010. Quantitative analysis and free-radical-scavenging activity of chlorophyll, phytic acid, and condensed tannins in canola. Food chemistry, 122(4): 1266-1272.
 30. Kocak, M.S., Sarikurkcu, C., Cengiz, M., Kocak, S., Uren, M.C. and Tepe, B., 2016. Salvia cadmica: Phenolic composition and biological activity. Industrial Crops and Products, 85: 204-212.
 31. Li, M., Li, Q., Zhang, C., Zhang, N., Cui, Z., Huang, L. and Xiao, P., 2013. An ethnopharmacological investigation of medicinal Salvia plants (Lamiaceae) in China. Acta Pharmaceutica Sinica B, 3(4): 273-280.
 32. Lin, L., Dong, Y., Zhao, H., Wen, L., Yang, B. and Zhao, M., 2011. Comparative evaluation of rosmarinic acid, methyl rosmarinate and pedalitin isolated from Rabdosia serra (MAXIM.) HARA as inhibitors of tyrosinase and α-glucosidase. Food chemistry, 129(3): 884-889.
 33. Lopresti, A.L., 2017. Salvia (sage): a review of its potential cognitive-enhancing and protective effects. Drugs in R&D, 17(1): 53-64.
 34. Lu, Y. and Foo, L.Y., 2002. Polyphenolics of Salvia-a review. Phytochemistry, 59(2): 117-140.
 35. Mafakheri, S. and Asghari, B., 2018. Effect of seaweed extract, humic acid and chemical fertilizers on morphological, physiological and biochemical characteristics of Trigonella foenum-graecum Journal of Agricultural Science and Technology, 20(7): 1505-1516.

 

 1. Masum, M.N., Yamauchi, K. and Mitsunaga, T., 2019. Tyrosinase inhibitors from natural and synthetic sources as skin-lightening agents. Reviews in Agricultural Science, 7: 41-58.
 2. Mendez, M., Rodríguez, R., Ruiz, J., Morales-Adame, D., Castillo, F., Hernández-Castillo, F.D. and Aguilar, C.N., 2012. Antibacterial activity of plant extracts obtained with alternative organics solvents against food-borne pathogen bacteria. Industrial Crops and Products, 37(1): 445-450.
 3. Mobinikhaledi, A., Asghari, B. and Jabbarpour, M., 2015. Design and synthesis of new benzimidazole and pyrimidine derivatives as α-glucosidase inhibitor. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR, 14(3): 723-731.
 4. Monsef Esfahani, H.R., Amirshahrokhi, K., Babaei Boroujeni, H. and Dehpour, A., 2020. Anti-anxiety effect of Salvia hypoleuca. Research Journal of Pharmacognosy, 7(2): 1-4.
 5. Moradi-Afrapoli, F., Asghari, B., Saeidnia, S., Ajani, Y., Mirjani, M., Malmir, M., Bazaz, R.D., Hadjiakhoondi, A., Salehi, P., Hamburger, M. and Yassa, N., 2012. In vitro α-glucosidase inhibitory activity of phenolic constituents from aerial parts of Polygonum hyrcanicum. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 20(1): 1-6.
 6. Nenadis, N., Wang, L.F., Tsimidou, M. and Zhang, H.Y., 2004. Estimation of scavenging activity of phenolic compounds using the ABTS+ assay. Journal of agricultural and food chemistry, 52(15): 4669-4674.
 7. Nguyen, H.X., Nguyen, N.T., Nguyen, M.H.K., Le, T.H., Van Do, T.N., Hung, T.M. and Nguyen, M.T.T., 2016. Tyrosinase inhibitory activity of flavonoids from Artocarpus heterophyllous. Chemistry Central Journal, 10(1): 1-6.
 8. Nickavar, B., Mojab, F. and Asgarpanah, J., 2005. Volatile composition of the essential oil of Salvia hypoleuca International Journal of Aromatherapy, 15(1): 51-53.
 9. Okawa, M., Kinjo, J., Nohara, T. and ONO, M., 2001. DPPH (1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) radical scavenging activity of flavonoids obtained from some medicinal plants. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 24(10): 1202-1205.
 10. Omoruyi, B.E., Bradley, G. and Afolayan, A.J., 2012. Antioxidant and phytochemical properties of Carpobrotus edulis (L.) bolus leaf used for the management of common infections in HIV/AIDS patients in Eastern Cape Province. BMC Complementary and Alternative Medicine, 12(1): 1-9.
 11. Pan, F., Su, T.J., Cai, S.M. and Wu, W., 2017. Fungal endophyte-derived Fritillaria unibracteata wabuensis: diversity, antioxidant capacities in vitro and relations to phenolic, flavonoid or saponin compounds. Scientific Reports, 7(1): 1-14.
 12. Pérez-Torres, I., Castrejón-Téllez, V., Soto, M.E., Rubio-Ruiz, M.E., Manzano-Pech, L. and Guarner-Lans, V., 2021. Oxidative stress, plant natural antioxidants, and obesity. International Journal of Molecular Sciences, 22(4): 1786.
 13. Saeidnia, S., Ghamarinia, M., Gohari, A.R. and Shakeri, A., 2012. Terpenes from the root of Salvia hypoleuca DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 20(1): 1-6.
 14. Seyoum, A., Asres, K. and El-Fiky, F.K., 2006. Structure–radical scavenging activity relationships of flavonoids. Phytochemistry, 67(18): 2058-2070.
 15. Shekarchi, M., Hajimehdipoor, H., Saeidnia, S., Gohari, A.R. and Hamedani, M.P., 2012. Comparative study of rosmarinic acid content in some plants of Labiatae family. Pharmacognosy magazine, 8(29): 37-41.
 16. Sies, H., 2020. Oxidative stress: Concept and some practical aspects. Antioxidants, 9(9): 852.
 17. Ulubelen, A., 2003. Cardioactive and antibacterial terpenoids from some Salvia Phytochemistry, 64(2): 395-399.
 18. Uysal, S., Zengin, G., Sinan, K.I., Ak, G., Ceylan, R., Mahomoodally, M.F., Uysal, A., Sadeer, N.B., Jekő, J., Cziáky, Z. and Rodrigues, M.J., 2021. Chemical characterization, cytotoxic, antioxidant, antimicrobial, and enzyme inhibitory effects of different extracts from one sage (Salvia ceratophylla) from Turkey: open a new window on industrial purposes. RSC Advances, 11(10): 5295-5310.
 19. Victor N, E., Justina Y, T., Sunday A, M. and Aderonke I, O., 2012. DPPH radical scavenging capacity of phenolic extracts from African yam bean (Sphenostylis stenocarpa). Food and nutrition sciences, 2012.
 20. Winterbourn, C.C., 1995. Toxicity of iron and hydrogen peroxide: the Fenton reaction. Toxicology letters, 82: 969-974.
 21. Yamauchi, K. and Mitsunaga, T., 2016. Melanogenesis and melanosome transportation modulators from medicinal plants. Letters in Drug Design & Discovery, 13(8): 742-751.
 22. Zarai, Z., Boujelbene, E., Salem, N.B., Gargouri, Y. and Sayari, A., 2013. Antioxidant and antimicrobial activities of various solvent extracts, piperine and piperic acid from Piper nigrum. Lwt-Food science and technology, 50(2): 634-641.
 23. Zengin, G., Sarikurkcu, C., Aktumsek, A., Ceylan, R. and Ceylan, O., 2014. A comprehensive study on phytochemical characterization of Haplophyllum myrtifolium endemic to Turkey and its inhibitory potential against key enzymes involved in Alzheimer, skin diseases and type II diabetes. Industrial Crops and Products, 53: 244-251.
 24. Zhu, F., Asada, T., Sato, A., Koi, Y., Nishiwaki, H. and Tamura, H., 2014. Rosmarinic acid extract for antioxidant, antiallergic, and α-glucosidase inhibitory activities, isolated by supramolecular technique and solvent extraction from Perilla Journal of agricultural and food chemistry, 62(4): 885-892.