بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ابدالی مشهدی، علیرضا [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین، خوزستان
 • ابراهیمی، پونه [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گنبد، گنبد، ایران
 • ابراهیمی، کاترین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ابراهیمی، مهدیه [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • ابراهیمیان چاوشلو، صدیقه [1] کارشناس ارشد گروه شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • ابطحی، سیدمرتضی [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی استان اصفهان، اصفهان
 • ابوطالبی، عظیم [1] کارشناس‌ارشد علوم گیاهی، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، آشتیان، ایران
 • احسانی، جلال [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • احمدی، جعفر [1] دانشیار -گروه تولید واصلاح نباتات -دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)
 • احمدی، جعفر [1] هیات‌علمی گروه تولید و اصلاح نباتات، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • احمدی، مادح [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • احمدپور، عبداله [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه.
 • احمدی گلسفیدی، مازیار [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد گرگان، دانشگاه آزاد داسلامی، گرگان، ایران
 • اخباری، مریم [1] استادیار پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • اخباری، مریم [2] استادیار، پژوهشکده اسانس‌های طبیعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • اخباری، مریم [1] استادیار پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • ادزنیوند، حسین [1] دانشیار مرتعداری، پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • ایرانبخش، علیرضا [1] گروه زیست شناسی گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • ارجمندی، شبنم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزشی فیتوشیمی و شیمی فناوری اسانس، دانشکده شیمی دارویی، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اسکندری، علی [1] استادیار، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کرج، ا‌لبرز، ایران
 • اسکندری، علی [1] عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • اسیلان، کمال سادات [1] دانشیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • اسمعیل زاده بهابادی، صدیقه [1] 1گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • اسمعیل زاده بهابادی، صدیقه [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، ایران
 • اسمعیل زاده بهابادی، صدیقه [1] دانشگاه زابل
 • اصغری، بهور [1] استاد یار -گروه تولید واصلاح نباتات -دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)
 • اصغری، بهور [1] استاد یار-گروه تولید واصلاح نباتا -دانشکده فنی ومهندسی -دانشگاه بین الملل اما خمینی (ره )-قزوین
 • اصغری، بهور [1] استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • اصغری، بهور [1] گروه مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • اصغری، ژیلا [1] استادیار دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • اصغری، ژیلا [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • اصغری، غلامرضا [1] استاد، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • اصغرزاده، رقیه [1] 1کارشناس‌ارشد، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • اعلائی، میترا [1] گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان ، ایران
 • اعلمی، مهران [1] عضو ‌هیات‌علمی گروه صنایع‌غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اعلمی، مهران [1] عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • افشاری، حسین [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • افیونی، داود [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • اقاجانی، میترا [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ملایر ملایر ایران
 • اقبالی، داریوش [1] کارشناس‌ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • اقلیما، قاسم [1] گروه علوم باغبانی - دانشکده کشاورزی - دانشگاه زنجان
 • اکبر پور، وحید [1] گروه باغبانی -دانشکده کشاورزی -دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
 • اکبرزاده، محمد [1] کارشناس‌ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری، ایران
 • اکبرزاده، محمد [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ایران
 • اکبرزاده، محمد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری، ایران
 • اکبرزاده، محمد [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع‏ طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • اکبرلو، موسی [1] دانشیار علوم مرتع گروه مرتعداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اکبرلو، موسی [1] 2دانشیار گروه علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • ال‎عمرانی‎نژاد، سیدمحمدحسین [1] دانشجوی دکتری، گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • اله دادی، مرضیه [1] دانش آموخته دکتری اکولوژی گیاهان زراعی گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • الهوردی ممقانی، بهاره [1] دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • امامی، حسین [1] کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • امانی، شهریار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد -دانشکده علوم پایه -دانشگاه لرستان
 • ایمانی، مهدی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان شمالی -بجنورد
 • امیری، حمزه [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • امیری، حمزه [1] دانشیار -گروه زیست شناسی -دانشکده علوم پایه -دانشگاه لرستان
 • امیرفتحی، گیتی [1] دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
 • امینی، سونیا [1] دانشجوی دکتری گیاهان دارویی دانشگاه ارومیه
 • امینیان، رقیه [1] استادیار، گروه ژنتیک و بهنژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران.
 • امین زاده، منصوره [1] پردیس کشاورزی ومنابع ظبیعی دانشگاه تهران
 • امینی فرد، محمد حسین [2] استادیار گروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • اینانلوفر، محمد [1] گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • انتشاری، شکوفه [1] ددانشیار ،گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران.
 • انزابی، یونس [1] استادیار -گروه پاتوبیولوژی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • انزابی، یونس [1] گروه پاتوبیولوژی، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران
 • انگاشته واحد، علی اصغر [1] کارشناس ارشد شیمی و فنآوری اسانس، پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

ب

 • باباخانی، بابک [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران
 • باباخانزاده سجیرانی، اسماعیل [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران
 • بیات، حسن [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند ایران
 • بیات، هومان [1] داروساز و مسئول فنی کارخانه داروسازی و شرکت کشت و صنعت گیاهان دارویی نیاک، گرگان، ایران
 • باقری، هانیه [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • باقرپور، لیلا [1] کارشناسی‌ارشد فیتوشیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • باقرزاده، کریم [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان
 • باقی زاده، امین [1] دانشیار -گروه بیوتکنولوژی -مرکز بین المللی و علوم محیطی وتکنولوژی پیشرفته کرمان
 • بی باک، حسین [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جیرفت
 • بتولی، حسین [1] استادیار مرکز تحقیقات آموزش و کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران
 • بتولی، حسین [1] ا1استادیارپژوهش مرکز تحقیقات آموزش و کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان (باغ گیاهشناسی کاشان)، کاشان، ایران
 • بتولی، حسین [1] استادیارپژوهش مرکز تحقیقات آموزش و کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان (باغ گیاهشناسی کاشان)، کاشان، ایران
 • بتولی، حسین [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -باغ گیاهشناسی کاشان
 • بتولی، حسین [2] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان (باغ گیاه‌شناسی کاشان)
 • بتولی، حسین [1] استاد یار-مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان (باغ گیاه شناسی کاشان )
 • بختیاری، زهره [1] کارشناس پژوهشی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • بخشی، داود [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بخشی، داوود [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • بخشی خانیکی، غلامرضا [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • بخشی خانیکی، غلامرضا [1] هیات علمی دانشگاه پیام نور
 • بخشی‌خانیکی، غلامرضا [1] دانشیار، دانشگاه پیام نور، تهران
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران
 • برادران، رضا [1] هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 • برزگر، محمدرضا [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، واحد آشتیان، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی ، آشتیان، ایران
 • بزهانی، گلاره [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • بشیری صدر، زین العابدین [1] دانشیار -سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 • بیله جانی، عیسی [1] متخصص بیهوشی و فلوشیپ بیهوشی قلب، بیمارستان قلب شهید مدنی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • بهاری، عباس [1] پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زنجان
 • بهراد، زهرا [1] کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • بهراد، زهرا [1] کارشناس‌ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • بی همتا، محمدرضا [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بهمن زادگان جهرمی، عاطفه [1] کارشناس ارشد فیتوشیمی، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

پ

 • پاسداران، اردلان [1] فارماکوگنوزی/ دانشکده داروسازی/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • پیام نور، وحیده [1] دانشیار دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 • پردلی، حمیدرضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
 • پژوهان، جعفر [1] دانشگاه آتاتورک ترکیه
 • پشت‌دار، عادل [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران
 • پناهی، شاداب [1] کارشناس، گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.
 • پناهنده، جابر [1] گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • پوری، نغیمه [1] دانش‌آموخته کارشناس‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • پورعزیزی، الهه [1] گروه بیوشیمی، واحد نجف آباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف اباد، ایران

ت

 • تازیکه لمسکی، الهام [1] گروه شیمی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • تربتی نژاد، پریسا [1] کارشناس علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • تمرتاش، رضا [1] استادیار، گروه مرتع داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • توسلیان، ایرج [1] استادیار، گروه گیاهان دارویی، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • توفیق، سمیرا [1] گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.
 • توکلی، سعید [2] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد شیمی و فن‌آوری اسانس، پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • توکلی، مرتضی [1] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران.
 • توکلی زاده اصفهانی، مهدی [1] گروه فارماکگنوزی-دانشکده داروسازی-دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 • تولیت ابوالحسنی، مجید [1] جهاد دانشگاهی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، تهران، ایران.
 • تولیت ابوالحسنی، مجید [1] هیات علمی جهاد دانشگاهی

ث

ج

 • جامعی، رشید [1] دانشیار، بخش بیوشیمی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • جایمند، کامکار [1] دانشیار بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، موسسه تحقی قات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جاهدی، منیره [1] کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • جعفرآزاد، روح الله [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • جعفرپور، پریناز [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • جعفری فوتمی، عیسی [1] 1دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جلالی، آروز [1] کارشناس‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جلیلی، بهی [1] گروه خاک‌شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • جم زاد، مینا [1] گروه شیمی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جمشیدی، امیر حسین [1] دانشیار فارماکوگنوزی دانشگاه تهران و رئیس داروهای طبیعی و گیاهان دارویی، تهران، ایران
 • جوکار کاشی، فرشته [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چ

 • چمنی، مسعود [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ح

خ

 • خادمیان، راحله [1] گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • خاقانی، شهاب [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
 • خاقانی، شهاب [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • خاکی، آرش [1] دانشیار -گروه پاتوبیولوژی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • خاکی، آرش [1] دانشیار گروه پاتوبیولوژی ،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران
 • خاکی، آرش [1] گروه پاتولوژی، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • خاکدان، فاطمه [1] استادیار گروه زیست شناسی
 • خاکدان، فاطمه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
 • خاندانی زاده، بهشته [1] دانشکده کشاورزی -دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • خانوی، مهناز [2] استادیار، دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • خدا یاری، حامد [1] استادیار -دانشکده علوم پایه -دانشگاه لرستان -خرم آباد
 • خدایاری، حامد [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • خدایاری، حامد [1] 1استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • خدایاری، حامد [1] عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
 • خداحامی، قاسم [1] کارشناس ارشد -مرکز تحقیقات ومنابع طبیعی استان فارس -شیراز
 • خدیو سروستانی، علی [1] دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، فسا، ایران
 • خیری، عزیزاله [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • خیری، عزیزاله [3] عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
 • خراسانی نژاد، سارا [1] استادیار و عضوهیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خرمالی، حمیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • خرمالی، عایشه [1] کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • خرمالی، عایشه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • خسروی‌رینه، معصومه [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی،واحد آشتیان، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی ، آشتیان، ایران
 • خلاصی اهوازی، لیلا [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، گروه مرتعداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خلیقی سیگارودی، فرحناز [1] دانشیار، گروه فارماکوگنوزی و داروسازی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، کرج، ایران.
 • خلیقی سیگارودی، فرحناز [1] دانشیار، گروه فارماکوگنوزی و داروسازی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران.
 • خلیلی، الهام [1] دانشجوی دکتری گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • خمیری، مرتضی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خورشیدی، جلال [1] گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه کردستان
 • خوشحال سرمست، مصطفی [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده تولیدگیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

د

ذ

 • ذوفن، پرژک [1] استادیار علوم زیست گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ر

 • رامک، پروین [1] مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
 • راهنشان، ناهید [1] کارشناس ارشد گروه شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • راوش، رودابه [1] عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
 • ربیعی، مینا [1] استادیار، گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ربیعی، مینا [1] هیات علمی دانشگاه پیام نور
 • رجب زاده، اصغر [1] 2کترای علوم تشریحی، گروه علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • رحیمی، امیر [1] عضو هیات علمی
 • رحیمی، امیر [1] عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه ارومیه
 • رحیمیان بوگر، عبدالرحمن [1] دانشجوی دکتری گیاهان زینتی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رحیمی مقدم، اکرم [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • رسولی، موسی [1] استادیار گروه مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • رضایی، محمدباقر [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • رضایی، محمد باقر [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
 • رضایی، محمد باقر [1] استاد بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رضایی، محمد باقر [1] استاد پژوهش موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • رضایی، محمد باقر [1] استاد، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، تهران، ایران
 • رضایی، محمد باقر [1] استاد -موسسه تحقیقات جنگل ها ومراتع کشور -تهران
 • رضایی، محمد باقر [1] عضو هیئت علمی- موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، تهران، ایران
 • رضایی، محمد باقر [1] استاد، عضو هیات‌علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • رضایی اصل، عباس [1] استادیار، گروه بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 • رضاپور، مریم [1] 2استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • رضاپور، مریم [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • رضائی، فرشید [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ایران
 • رضوی، سید مهدی [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • رضوی، سید مهدی [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • رضوانی، محمد [1] ﮔﺮوه زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻗﺎﺋﻢﺷﻬﺮ، ﻗﺎﺋﻢﺷﻬر، ایران
 • رضوانی اقدم، علی [1] گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی خرمشهر- خلیج فارس، خرمشهر، ایران.
 • رمضانی قرا، عبدالله [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جیرفت
 • رنجبر، سمیه [1] کارشناس‌ارشد مرتعداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • رهنما، کامران [1] -1 گروه گیاهپزشکی ، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان
 • روحانی، حسین [1] دانشجوی دکتری رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • روحانی، حسین [1] مدیرگروه مدیریت وتوسعه کشاورزی مرکز تحقیقات واموزش کشاورزی خراسان رضوی
 • روستایی، علیرضا [1] مربی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • روستائی فر، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گیاهان داروئی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایران
 • روشن، وحید [1] استادیارمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزی ،شیراز، ایران
 • روشن، وحید [1] هیئت علمی بخش منابع طبیعی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس- سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

ز

 • زادبر، محمد [1] عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان، ایران
 • زاده اسفهلان، محمدرضا [1] دانش آموخته زراعت، دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران
 • زارع، زهرا [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
 • زارعی، علی [1] کارشناس‌ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • زارعی، غلامرضا [1] 1استادیار گروه زراعت، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
 • زارعیان، فرانه [1] کارشناس ارشد شیمی تجزیه، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • زارع‌زاده، عباس [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، یزد، ایران
 • زاهد، زینب [1] دانش آموخنه کارشناسی ارشد زیست گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
 • زعفریان، فائزه [1] گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- ایران
 • زمانی، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زمانی، سحر [1] کارشناسی‌ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • زمانی، غلامرضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند
 • زینلی، حسین [1] استادیار ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران
 • زینلی، حسین [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • زهری، صابر [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ژ

 • ژند، صدیقه [1] کارشناس ارشد شیمی آلی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

س

 • سادات حقیقی، ناهیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد شیمی و فن‌آوری اسانس، پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان
 • سیادت، سیدعطااله [1] استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین خوزستان، خوزستان، ایران
 • ساده حسین آباد قائینی، فرشته [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • سالار، مریم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران
 • سالاری، حسن [1] استادیار، گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران.
 • سالاری، حسن [1] عضو هیئت علمی عضو هیئت علمی گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • سپهوند، اصغر [1] مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 • سیدنژاد، سید منصور [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • سرافراز اردکانی، محمدرضا [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • سرحدی پور، سعیده [1] کارشناس ارشد -اصلاح نباتات -واحد تاکستان -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
 • سردرودیان، مریم [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران
 • سروری، اعظم [1] کارشناس‌ارشد دانشکده منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سروستانی، رحیم [1] کارشناس‌ارشد اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • سیروس مهر، علیرضا [1] 2استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سیروس مهر، علیرضا [1] استادیار، گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ، ایران
 • سیرولری، گابریلا [1] دانشگاه کاتانیا ایتالیا
 • سعادت فر، امیر [1] استادیار، گروه گیاهان دارویی، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان
 • سعیدی، کرامت الله [1] گروه علوم باغبانی-دانشگاه شهرکرد
 • سعیدی، کرامت اله [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • سیفی، اسماعیل [1] 2دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سیفی، اسماعیل [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سیفی، اسماعیل [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سیفی، اسماعیل [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سیفی، اسماعیل [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سفیدکن، فاطمه [1] استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • سفیدکن، فاطمه [1] استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • سفیدکن، فاطمه [1] استاد مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • سلیمانی، محمد هادی [1] داروسازی گیاه اسانس، گرگان، ایران
 • سلیمانی، مراد [1] پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سلملیان، مارال [1] کارشناس‌ارشد رشته گیاهان دارویی ادویه‌ای و نوشابه‌ای، گرگان، ایران.
 • سلوکی، محمود [1] دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سنجریان، فروغ [1] استادیار گروه زیست فرآورده‌های گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • سودائی زاده، حمید [1] دانشیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

ش

 • شجاعیان، عبدالعلی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شیران، بهروز [1] استادیار ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران
 • شیران، بهروز [2] عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
 • شیراوند، سیما [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • شریعتی، محمدعلی [1] پژو5کارشناس‌ارشد صنایع غذایی، پژوهشگر دانشگاه اورئال روسیه.
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم [1] دانشیار ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شعبانی، ادریس [1] کارشناس ارشد علوم باغبانی -دانشکده کشاورزی -دانشگاه تبریز
 • شکرپور، مجید [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه تهران
 • شکوهی، دانیال [1] کارشناس‌ارشد گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • شهرکی، سمیه [1] استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • شهرکی، طاهره [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران

ص

 • صیادی، افسانه [1] کارشناس ارشد -گروه تولید واصلاح نباتات -دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)
 • صادق، علی [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • صادقی، بهاره [1] عضو هیئت علمی گروه شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 • صادقی، زهرا [1] مربی، دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران
 • صادق شش پلی، مریم [1] دانشجوی دکتری تخصصی پزشکی مولکولی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • صادقی ماهونک، علیرضا [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 • صالحی، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد - گیاهان دارویی- دانشگاه زنجان
 • صالحی، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گیاهان دارویی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • صالحی ساردویی، علی [2] گروه علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • صبوری، فرنوش [1] کارشناس‌ارشد گیاهان دارویی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • صیدی، مهدی [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • صداقتی، بهنام [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران
 • صفایی، لیلی [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • صفی خانی، فضل الله [1] عضو هیات‌علمی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • صفری، سارا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه آموزشی فیتوشیمی و شیمی فناوری اسانس، دانشکده شیمی دارویی، واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ض

 • ضرابی، محمد مهدی [1] استاد یار -گروه بیوتکنولوژی کشاورزی -دانشکده فنی ومهندسی -دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )-قزوین

ط

 • طاطیان، محمدرضا [1] استادیار، گروه مرتع داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • طالب پور، امیر حسین [1] کارشناس پزوهشی بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان‌‌ آذربایجان شرقی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران.
 • طاهرخانی، محبوبه [2] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، تاکستان، ایران
 • طاهرخانی، محبوبه [1] استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • طبایی عقدایی، سیدرضا [1] استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • طلوعی، زینب [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • طهماسبی گوجگی، سارا [1] کارشناس ارشد گرایش گیاهان دارویی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ع

 • عابدی، سحر [1] استاد یار-گروه تولید واصلاح نباتا -دانشکده فنی ومهندسی -دانشگاه بین الملل اما خمینی (ره )-قزوین
 • عامری، علی اکبر [1] استادیار -مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان شمالی -بجنورد
 • عامریان، محمدرضا [1] کروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • عبادتی اصفهانی، راضیه [1] کارشناس‌ارشد کشاورزی، گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران
 • عباسپور، حسین [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • عباس عظیمی، روح‌انگیز [1] کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • عبدالله پور، زهرا [1] کارشناس‌ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • عبدوسی، وحید [1] استادیار علوم باغبانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عبدوسی، وحید [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
 • عبدوسی، وحید [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران. گروه علوم باغبانی. تهران ایران.
 • عربی، زهرا [1] دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران
 • عرش نشین، هما [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • عزیزی، خسرو [1] خرم‌آباد، کیلومتر 10 جاده خرم‌آباد به اهواز، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت واصلاح نباتات
 • عزیزی، مجید [1] گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • عزیزیان شرمه، امید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فیتوشیمی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
 • عزیزیان شرمه، امید [1] کارشناس‌ارشد، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • عزیزیان شرمه، امید [1] کارشناس‌ارشد، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • عزیززاده، محمد رضا [1] کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، یزد، ایران
 • عسکری، حسین [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • عسکری، فاطمه [1] مربی پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • عسکری، فاطمه [1] مربی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • عصاره، محمد حسن [1] عضو هیات‌علمی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • عصری، یونس [1] بخش گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • عصری، یونس [1] استاد بخش گیاه‌شناسی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع تهران، تهران، ایران
 • عصری، یونس [1] دانشیار پژوهش بخش گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • عصری، یونس [1] دانشیار، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • عصری، یونس [1] هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • عظیمی مطعم، فرزانه [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
 • عظیمی معطم، فرزانه [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان اردبیل، اردبیل، ایران
 • علاقمند، آتنا [1] گروه گیاهان دارویی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک- اراک- ایران
 • علی اکبر، علیرضا [1] دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • علی بخشی، مرجان [1] کارشناس ارشد، گروه مرتع داری، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران
 • علی پناه، مسعود [1] دانشیار علوم دام، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • علیرضالو، ابوالفضل [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • علیرضالو، ابوالفضل [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • علیرضالو، ابولفضل [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • علیزاده، مهدی [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • علیزاده، مهدی [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • علیزاده، مهدی [1] عضو هیات‌علمی گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • علیزاده، مهدی [1] عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • علیمحمدیان، مجید [1] مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران
 • عمارت پرداز، جاوید [1] دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • عمارلو، علی [1] دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

غ

ف

 • فابریکی اورنگ، صدیقه [1] 1استادیار، گروه تولید و اصلاح نباتات، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • فابریکی اورنگ، صدیقه [1] استادیار، عضو هیات‌علمی گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
 • فابریکی اورنگ، صدیقه [1] هیات‌علمی گروه تولید و اصلاح نباتات، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • فاخری، براتعلی [1] دانشیار گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • فاضلی کاخکی، سیدفاضل [1] عضوهیات علمی مرکز تحقیقات واموزش کشاورزی خراسان رضوی
 • فاضلی نسب، بهمن [1] 1مربی پژوهشی، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • فاضلی نسب، بهمن [1] 3مربی پزوهشی، گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • فاضلی نسب، بهمن [1] عضو هیات علمی دانشگاه
 • فتاحی، فرنوش [1] کارشناس‌ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • فتاحی، محمد [1] استادیار، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی. دانشکده علوم باغبانی، گروه گیاهان داروئی
 • فتاحی، محمد [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • فتاحی، محمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • فتاحی، محمد [1] هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه ارومیه
 • فتاحی سیاه کمری، سعید [1] دانشجوی دکتری باغبانی، دانشگاه زنجان
 • فتحی آزاد، فاطمه [1] گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • فتوحی فر، خلیل بردی [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تهران،کرج.
 • فخاری، سولماز [1] متخصص بیهوشی و فلوشیپ پالیاتیو، بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • فرخی، الهام [1] گروه خاک شناسی- دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه
 • فرخزاد، علیرضا [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • فریدونی، حسین [1] پژوهشگر بخش نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
 • فریدونی، حسین [1] مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان، گرگان، ایران
 • فرهمند، آرمیتا [1] گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران.
 • فرهمند، ارمیتا [1] کارشناس گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • فیروزی اردستانی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • فیروزی اردستانی، مریم [1] کارشناسی ارشد
 • فیروزکوهی، فروغ [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • فروزه، محمد رحیم [1] استادیار گروه علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ، ایران
 • فیضی، پیمان [1] استاد یار -مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان شمالی -بجنورد
 • فیضی، حسن [1] استادیار زراعت، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • فلاحی، حسین [1] عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • فهمیده، لیلا [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
 • فهمیده، لیلا [1] استادیار و مدیر گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
 • فهمیده، لیلا [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • فولادوند، زیبا [1] دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه تربیت مدرس

ق

ک

 • کیاست، علیرضا [1] گروه شیمی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • کاشفی، بهاره [1] گروه کشاورزی، واحد دامغان، دانشگاه آزاداسلامی، دامغان، ایران
 • کاظمی تبار، سیدکمال [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کامکار، جایمند [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • کاوسی، محمد رضا [1] دانشیار دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کیخا، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کیخا، زهرا [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کرباسی، علیرضا [1] دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کربلایی خیاوی، حسین [1] بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مغان، ایران.
 • کریمی، ایمان [1] 3دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد شیمی و فن‌آوری اسانس، پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 • کریمی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • کریمی، مجتبی [1] استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • کریمی، مجتبی [1] گروه زراعت- دانشگاه شهرکرد
 • کریمیان، وحید [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی
 • کریمی دستگردی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • کریم زاده، فاطمه [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) قزوین.ایران
 • کریم زاده اصل، خلیل [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • کسایی، سید مهرداد [1] گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کشاورزی، مریم [1] کارشناس‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • کلاهی، مریم [2] گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • کمالی، حسین [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات فراوردههای منابع طبیعی و گیاهان دارویی -دانشگاه علوم پزشکی خراسان -بجنورد
 • کمالی دلجو، افسانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
 • کمری بید کرپه، مریم [1] گروه شیمی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کهنسال واجارگاه، سکینه [1] عضو هیات علمی گروه پژوهشی بهینه سازی و فرآوری گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی، بیرجند، ایران
 • کوهساری، هادی [1] دکتری تخصصی میکروبیولوژی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
 • کوهساری، هادی [1] استادیار گروه میکروبیولوژی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی،، ایران

گ

ل

 • لاری یزدی، حسین [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، واحد بروجرد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی ، بروجرد، ایران
 • لباسچی، محمد حسین [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ایران.
 • لبافی، محمدرضا [1] استادیار گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • لبافی حسین آبادی، محمدرضا [1] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • لری گوئینی، زهرا [1] استادیار مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده علوم پایه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • لری گوئینی، زهرا [1] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده علوم پایه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • لیوانی، فصیحه [1] کارشناس ارشد علوم گیاهی، واحد گرگان ، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

م

 • مازندرانی، معصومه [2] استادیار گروه زیست شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • مازندرانی، معصومه [1] استادیار، گروه زیست شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • مازندرانی، معصومه [1] دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، گرگان، ایران
 • مازندرانی، معصومه [1] گروه زیست‌شناسی ،واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • مازندرانی، معصومه [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
 • مازندرانی، معصومه [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
 • مازندرانی، معصومه [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاداسلامی، گرگان، ایران
 • مازندرانی، معصومه [1] گروه ریست‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • مازوچی، اسماء [1] کارشناس ارشد -پژوهشکده اسانس های طبیعی -دانشگاه کاشان
 • مازوچی، اسماء [1] کارشناس‌ارشد پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • مازوچی، اسماء [1] کارشناس‌ارشد آزمایشگاه پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان،کاشان ،ایران
 • مجرب، سپیده [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • محرم نژاد، سجاد [1] موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکزتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل، مغان
 • محسن زاده، محمد [1] دانشیار، گروه بهداشت مواد غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • محکمی، زینب [1] مربی پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • محکمی، زینب [1] علوم باغبانی-دانشکده کشاورزی-دانشگاه زنجان-زنجان-ایران
 • محمدی، امیر [1] گروه ریست‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • محمدی، آمنه [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات فراورده های منابع طبیعی و گیاهان دارویی -دانشگاه علوم پزشکی خراسان -بجنورد
 • محمدی، یحیی [1] استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • محمدی، عبدالناصر [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • محمدی بلبان آباد، میلاد [1] کارشناس ارشد گروه شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • محمدپرست، بهروز [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
 • محمدی پور، سحر [1] گروه باغبانی شاخه گیاهان دارویی، دانشگاه پردیس گیلان، رشت، ایران
 • محمدخانی، عبدالرحمن [2] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • محمد ده چشمه، ندا [1] دانشگاه آزاد شهر کرد
 • محمدی ده‌چشمه، ندا [1] کارشناس‌ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • محمد زرین آبادی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • محمدی عالمی، محمد [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • محمدی غلامی، عبدالناصر [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • محمدنژاد گنجی، سیده مجیده [1] کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • محمودی، جلال [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران
 • محمودی، جلال [1] استادیار گروه منابع طبیعی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران
 • محمودی، سهراب [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند
 • مختاریان، فائزه [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • مختاریان، فائزه [1] گروه علوم باغبانی- دانشگاه شهرکرد
 • میری، سید مهدی [1] استاد، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
 • میراحمدی، سیدفاضل [1] مربی گروه علوم باغبانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
 • مرادی، پژمان [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران
 • مرادی، حسین [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • مرادی، حسین [1] 2استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • مرادی، فواد [1] استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، البرز، ایران
 • مرادی پینوندی، کامران [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • مرادی نژاد، فرید [2] دانشیار گروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • مرتضوی مقدم، فایزه السادات [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، تهران، ایران
 • میرتقی، سیده معصومه [1] کارشناس علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • میرجلیلی، سید عباس [1] گروه تولیدات گیاهی، مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • میرحسینی، علی [1] کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، یزد، ایران
 • میرزا، مهدی [1] دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران ، تهران ،ایران
 • میرزا، مهدی [1] دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، تهران، ایران
 • میرزا، مهدی [1] دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • میرزا، مهدی [1] دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، ایران
 • میرزا، مهدی [1] دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • میرزا، مهدی [1] دانشیار -موسسه تحقیقات جنگل ها ومراتع کشور -تهران
 • میرزا، مهدی [1] رییس گروه شیمی
 • میرزا، مهدی [1] 2استاد پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • میرزایی، ناصر [1] دانشجو کارشناسی ارشد، اصلاح گیاهان باغی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • میرزاجانی، رویا [1] گروه شیمی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • میرزاجانی، رویا [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مرفع، مژگان [1] دانشجوی کارشناس‌ارشد، گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • مرفع، مژگان [1] دانشگاه تربیت مدرس دانشکده منابع طبیعی
 • میرمعصومی، مسعود [1] مربی پردیس علوم، دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مروتی شریف آباد، عباس [1] کارشناس‌ارشد مرتعداری، یزد
 • میروکیلی، فاطمه [1] دانشجوی گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • مزارعی، ایوب [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، ایران.
 • مزارعی، ایوب [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، ایران.
 • مزارعی، ایوب [1] دانشجوی دکتری، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • مسلمین، محمد حسین [1] گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • مشایخی، کامبیز [1] دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
 • مشرف بروجنی، لاله [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • مصلح آرانی، اصغر [1] دانشیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • مطلبی، رویا [1] گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی-دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهرکرد
 • مظاهری تهرانی، محسن [1] گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • مظفری، حسین [1] استادیار، گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران.
 • مظفری، حسین [1] عضو هیئت علمی گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و
 • مظفری، خدیجه [1] کارشناسی ارشد باغبانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • مظفری‌دهشیری، طیبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، تهران
 • معتمدی شارک، هاجر [1] گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • معلم، الهام [1] گروه علوم گیاهی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 • مفاخری، سودابه [1] استادیار، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی. گروه مهندسی علوم باغبانی.
 • مفاخری، سودابه [1] استاد یار -گروه تولید واصلاح نباتات -دانشکده فنی ومهندسی -دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)-قزوین
 • مقتدر، محمد [1] عضو هیئت علمی گروه تنوع زیستی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 • مقتدر، محمد [1] کارشناسی‌ارشد، گروه تنوع زیستی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران.
 • مقدم، محمد [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مقدم، محمد [1] دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مقدم، محمد [1] دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • مقدم، محمد [1] گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • مقدم، محمد [1] دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
 • مقدم، محمد [1] علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مقصودلو، ملک طاهر [1] استاد گروه شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • مقیمی، معصومه [1] گروه شیمی، واحد گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران
 • مکاریان، حسن [1] کروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
 • مکی زاده، مریم [1] کارشناس پزوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • ملک پور، فاطمه [1] گروه گیاهان دارویی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • مینائی، آزاد [1] دانشجوی دکترای گیاهان دارویی و مسئول انجمن گیاهان دارویی آ.غ شعبه سردشت
 • منصوری فر، سیروس [1] دانشیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • منصول ملاشاهی خمکی، آتنا [1] گروه شیمی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • منفرد، اعظم [1] استادیار گروه شیمی ،دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران
 • مهدی، پریا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
 • مهدی، پریا [1] کارشناسی‌ارشد علوم گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران
 • مهدی نژاد، نگین [1] 4کارشناس‌ارشد علوم گیاهی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • مهدوی، سیده خدیجه [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران
 • مهدوی، سیده‌خدیجه [1] گروه منابع طبیعی نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران
 • مهدوی، محمد [1] استادیار گروه منابع طبیعی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران
 • مهدوی کیا، حسن [1] استادیار گروه گیاهان دارویی-مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب-دانشگاه ارومیه-ایران
 • مهدوی کیا، حسن [1] استادیار گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.
 • مهدوی میقان، جواد [1] گروه شیمی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • مهدوی میمند، زهرا [1] دانشکده داروسازی -دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • مهرابی، منیره [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • مهرآباد پور بناب، ثریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • مهرآفرین، علی [1] استادیار گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • مهرآفرین، علی [1] دانشیار ، گروه کشت و توسعه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران.
 • مهرآفرین، علی [1] مدیر گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی / مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • مهرآفرین، علی [1] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران.
 • مهربان، احمد [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران
 • مهربانی، میترا [1] مرکز تحقیقات داروهای گیاهی وسنتی -دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • مهربان سنگ آتش، معصومه [1] گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران
 • مهرپور، مرتضی [1] گروه کشاورزی، واحد دامغان، دانشگاه آزاداسلامی، دامغان، ایران
 • مهرگان، ایرج [1] گروه زیست شناسی گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • موحد پور، محمد مهدی [1] کارشناس شیمی وفن آوری اسانس های طبیعی -دانشگاه کاشان
 • موسوی، سید غلامرضا [1] هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 • موسوی، سونیا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • موسویان، سید مسلم [1] گروه گیاهپزشکی، دانشگاه لرستان
 • موسویان، مسلم [1] دانشجوی دکتری، گروه گیاهپزشکی، بیماری‏شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران.
 • موسوی زاده، سید جواد [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

ن

 • نادری، فرشته [1] گروه شیمی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نادعلی، رضا [1] کارشناس‌ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران
 • ناصری، نگار [1] دانشجوی دکترای عمومی داروسازی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
 • ناظری، وحیده [1] استاد گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه تهران
 • نجفی، شهلا [1] 1دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، ایران
 • نجف‌پورنوایی، مهردخت [1] استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • نجفپور نوایی، مهردخت [1] استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
 • نجف پور نوایی، مهردخت [1] 2استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران ،تهران ،ایران
 • نجف پور نوایی، مهردخت [1] استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، تهران، ایران
 • نجف پور نوایی، مهردخت [1] استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • نجف پور نوایی، مهردخت [1] استاد یار -موسسه تحقیقات جنگل ها ومراتع کشور -تهران
 • نجف پور نوایی، مهردخت [1] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • نجفی زرینی، حمید [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • نریمانی، رسول [1] دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • نریمانی، رسول [1] دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نریمانی، رسول [1] علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • نژادابراهیمی، صمد [1] پژهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • نژادحبیب وش، فاطمه [1] اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﮐﺮی ﻣﯿﺎﻧﺪوآب، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ، اروﻣﯿﻪ، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، اﯾﺮان
 • نژادحبیب وش، فاطمه [1] استادیار گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • نژادستاری، طاهر [1] گروه زیست شناسی گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • نصرالله نژاد، سعید [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان
 • نظری، جمیله [1] 1دانشجوی دکتری رشته جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • نعمت زاده، قربانعلی [1] 3استاد، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • نقاشی، یلدا [1] گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران
 • نقدی بادی، حسنعلی [1] دانشیار پژوهش، گروه کشت و توسعه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران.
 • نقدی بادی، حسنعلی [3] مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • نقدیبادی، حسنعلی [1] دانشیار پژوهش گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • نقدی‌بادی، حسنعلی [1] دانشیار گروه پژوهشی کشت و توسعه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
 • نقوی، محمد رضا [1] استادیار بیوتکنولوژی، پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نقوی، محمد رضا [1] استاد -گروه زراعت واصلاح نباتات -دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران -کرج
 • نیکجو، ناهید [1] کارشناس ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • نیکخواه امیر آباد، حمیده [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی. دانشکده علوم باغبانی، گروه گیاهان داروئی
 • نکوئی، مهدی [1] استادیار، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود،
 • نوری، سمانه [1] گروه شیمی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران
 • نورافکن، حسن [1] هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
 • نوروزی، مریم [1] کارشناس‌ارشد شیمی و فن‌آوری اسانس، پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • نوروزی، وحید [1] دانشجوی رشته کارشناسی‌ارشد زراعت دانشگاه پیام نور کرج، کرج، ایران
 • نوروزی‌فر، میثم [1] استاد، عضو هیأت‌علمی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

و

 • وایت، جیمز [1] گروه بیولوژی و بیماری شناسی گیاهی ، دانشگاه راتگرز، نیوبرونزویک نیوجرسی،آمریکا
 • وارسته، فریال [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • وارسته، فریال [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • وارسته مرادی، علی [1] استادیار گروه شیمی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • وارسته مرادی، علی [1] گروه شیمی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • وثوقی، نجمه [1] گروه گیاهان دارویی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • وزیری، آتوسا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • وطن دوست جرتوده، صفیه [1] دکترای علوم باغبانی، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • وکیلی شهر بابکی، سید محمد علی [1] استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت، جیرفت، ایران
 • ولی زاده، جعفر [1] دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • ولی زاده، محرم [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران
 • ولیزاده، جعفر [1] دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • ولیزاده، جعفر [1] دانشیار، عضو هیأت علمی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • ولیزاده، جعفر [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • ولیزاده، محرم [1] استادیار، عضو هیأت‌علمی گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران
 • ولیزاده، محرم [1] گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

ه

ی