دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-84 
1. بررسی ترکیبهای شیمیائی اسانس سرشاخه های هوایی گیاه Physospermum cornubiense (L.) DC. در منطقه قهرود کاشان

صفحه 1-8

حسین بتولی؛ مریم اخباری؛ سیدمحمد جواد حسینی زاده؛ علی اصغر انگاشته واحد


3. بررسی میزان الئوروپین در برگ رقمهای مختلف گیاه Olea europaea L. در استان گلستان

صفحه 19-27

ناهید نیکجو؛ خدایار همتی؛ اسماعیل سیفی؛ پونه ابراهیمی؛ حسین فریدونی


8. توسعه، تولید و فرآوری گیاهان دارویی در ایران

صفحه 60-70

علیرضا کرباسی؛ امید یخکشی؛ حسین روحانی؛ حسین امامی