دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-80 
1. مقایسه ترکیبهای شیمیائی اسانس گیاه Mindium laevigatum (Vent.) Rech. f. & Schiman-Czeika در زمانهای مختلف رشد در منطقه کاشان

صفحه 1-9

حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی؛ محمد مهدی موحد پور؛ اسماء مازوچی


7. بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه Stachys inflata در رویشگاههای مختلف استان مازندران

صفحه 56-68

مرجان علی بخشی؛ سیده خدیجه مهدوی؛ جلال محمودی؛ حسن قلیچ نیا