دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-84 
1. بررسی ترکیبات مؤثره و عملکرد آنتیاکسیدانی گیاه Alyssum maritimum و Achillea wilhelmsii در استان سیستان و بلوچستان

صفحه 1-9

ملک طاهر مقصودلو؛ جعفر ولیزاده؛ صدیقه ابراهیمیان چاوشلو؛ میلاد محمدی بلبان آباد؛ ناهید راهنشان


5. بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانهزنی گیاه Salvia hypoleuca

صفحه 31-40

سارا طهماسبی گوجگی؛ حسنعلی نقدیبادی؛ علی مهرآفرین؛ وحید عبدوسی؛ محمدرضا لبافی


6. بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی Phlomis cancellata Bunge. در شمال ایران

صفحه 41-48

مهنا دیلم صالحی؛ محمد مهدوی؛ جلال محمودی؛ محمد اکبرزاده؛ سیدفاضل میراحمدی