دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-89 
2. اتنوبوتانی گیاهان دارویی شمال شرق استان خوزستان

صفحه 12-26

حامد خدا یاری؛ شهریار امانی؛ حمزه امیری


4. بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی L. Satureja mutica در فصول مختلف رشد در استان خراسان شمالی

صفحه 36-42

حسین کمالی؛ مهدی ایمانی؛ علی اکبر عامری؛ پیمان فیضی؛ آمنه محمدی