دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-89 
4. اثر تیمارهای مختلف فیزیکو شیمیایی بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی Datura innoxia Mill.

صفحه 32-42

فرنوش فتاحی؛ عبدالعلی شجاعیان؛ حسین عسکری؛ حسنعلی نقدی‌بادی؛ مسعود میرمعصومی


6. بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گیاه دارویی Salvia acetabulosa L. در منطقه آشتیان (استان مرکزی)

صفحه 55-62

معصومه خسروی‌رینه؛ محمدرضا برزگر؛ حسین لاری یزدی؛ عظیم ابوطالبی؛ یونس عصری