دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-87 
2. بررسی فیتوشیمیایی و آنتی کاندیدیایی اسانس گیاه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas. در مراحل مختلف رشد گیاه در استان لرستان

صفحه 8-17

عبدالناصر محمدی؛ حمزه امیری؛ حامد خدایاری؛ علی زارعی؛ داریوش اقبالی؛ فریده آذربانی