دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، شهریور 1395 
9. القاء بافت کالوس و آنالیز مواد موثره اسانس گیاه دارویی . Dracocephalum moldavica L

صفحه 88-94

سید مهدی رضوی؛ علیرضا قاسمیان؛ سونیا موسوی؛ هما عرش نشین