دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، آذر 1395 
2. بررسی کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس شش گونه از جنس Thymus در مرحله گلدهی

صفحه 12-22

زهرا کریمی دستگردی؛ سعداله هوشمند؛ عبدالرحمن محمدخانی


5. بررسی اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس‌زائی گیاه داروئی Momordica charantia L.

صفحه 45-56

رقیه اصغرزاده؛ حسین مرادی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ علی قنبری


6. بررسی تولید آرتمیزینین در کالوس و گیاه Artemisia aucheri Boiss. در برابر محرک‌های نوری و اشعه UV در محیط آزمایشگاهی

صفحه 57-66

زهره بختیاری؛ غلامرضا اصغری؛ شکوفه انتشاری؛ نگین مهدی نژاد؛ محمدعلی شریعتی


7. بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مراحل مختلف رشد و رویشگاه‌های طبیعی و گلخانه‌ای

صفحه 67-78

میر مهدی هاشمی؛ بهمن حسینی؛ عباس حسنی؛ رعنا قلی نژاد؛ یوبرت قوستا؛ علیرضا سیروس مهر