دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، اسفند 1395، صفحه 1-99 
2. بررسی فیتوشیمیایی اسانس سه جمعیت‏ Hymenocrater calycinus (Boiss.) Benth در استان مازندران

صفحه 15-23

یونس عصری؛ فرشته ساده حسین آباد قائینی؛ آتوسا وزیری؛ محمد اکبرزاده


4. بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه داروییThymus kotschyanus Boiss. در تراکم‌های مختلف، تحت شرایط دیم پنج استان‌ کشور

صفحه 37-48

محمد حسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مریم مکی زاده؛ امیر حسین طالب پور؛ خلیل کریم زاده اصل