دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار 1397، صفحه 1-75 
4. بررسی اثر تنش شوری بر برخی پاسخ‌های مورفولوژیکی، بیوشمیایی و آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی Securigera securidaca L.

صفحه 32-43

فاطمه میروکیلی؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدرضا سرافراز اردکانی؛ حمید سودائی زاده


8. بررسی تنوع آلکالوئیدها در اندام‌های مختلف گیاهPhysalis divaricata D. Don. ، شهر کرد

صفحه 75-86

الهام معلم؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ ایرج مهرگان؛ طاهر نژادستاری؛ علیرضا ایرانبخش