دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، شهریور 1397، صفحه 1-88 
1. بررسی تنوع فیتوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی گونه‌های مختلف جنس (.Salvia L) در استان آذربایجان غربی

صفحه 1-11

پریناز جعفرپور؛ علیرضا فرخزاد؛ ابوالفضل علیرضالو؛ فاطمه نژادحبیب وش


7. بررسی اثر تیمارهای مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی بر شکست خواب بذر گیاه دارویی Ferula gummosa Boiss.

صفحه 80-88

محمدرضا لبافی حسین آبادی؛ علی مهرآفرین؛ حسنعلی نقدی بادی؛ مرتضی توکلی؛ مجید قربانی نهوجی